Klikk for stort bilde
BearCYs Adresseside

Artikkelen under er kopiert av BearCY, fra Alternativt NettverkNytt. Jeg har abonnert på Alternativt NettverkNytt i to år. Det er et fantastisk blad, som inneholder de forskjelligste slags artikler som faller inn under alternativt livssyn, medisin og levemåter. Det er et blad hvor leseren selv er nødt til å diskriminere hva en selv vil velge å tro på eller forkaste (svært forskjellig fra det ferdigfordøyde "Det Beste", med andre ord). Flere alternative trossamfunn, diverse sekter, vitenskapsmennesker og healere bidrar med artikler i tillegg til utmerkede journalister. Adressen er: "Alternativt Nettverk, Normanns gate 47 D, N-0655 OSLO" Abonnement for 12 måneder koster kr 200,- innenlands i Norge, eller kr 350,- som også inkluderer støttemedlemsskap.
Ny vitenskap
—Intuïsjon og bevissthet
I våre dager skjer en tilnærming mellom deler av naturvitenskapen og åndsvitenskapen. Jørgen Bonde Eriksen mener dette er sentralt for forståelsen av ikke bare intuïsjon og bevissthet, men også for alt og alle som omgir oss.

Naturvitenskapen og åndsvitenskapen har siden 1500-tallet beveget seg fra hverandre, men nå synes en gjenforening innen rekkevidde. Fysikken – i sær atomfysikken – og biologien opererer nå med teorier og modeller som likner mer og mer på åndsvitenskapens intuïtive opplevelse av universet.

Det som atskiller oppfattelsene – trossystemene – er for en stor del språkbruken. Er det mulig å forbinde åndsvitenskapen, fysikken og biologiens teorier med et felles språk?

Åndsvitenskapen i denne sammenhengen må ikke forveksles med Menighetsfakultetet og med religiøse og dogmatiske teologer, men derimot kjennes igjen i alternativ medisin, buddhisme, sjamanisme (åndemaning), healing og så videre…

Fysikken

Atomfysikerne har i de siste 100 år oppdaget en utrolig mikroverden, og kartlagt atomet som bestående av en kjerne omkretset av et antall elektroner. I dag har man funnet over 200 forskjellige elementærpartikler, og delingen i mindre og mindre partikler synes å kunne fortsette i det uendelige. Jo flere detaljer man avdekker, jo vanskeligere synes forståelsen å bli, med mindre man aksepterer et intelligent univers.

For å forstå hvor fantastisk den atomære verden er, kan vi lage følgende tankeeksperiment: Hvis vi forstørrer atomkjernen opp til samme størrelse som solen, er det nærmeste elektronet 400 ganger lenger vekk enn Jorden, eller 10 ganger lenger vekk enn Pluto, som er den fjerneste planeten i vårt solsystem. Hos atomene er avstandene altså av minst den samme størrelsesordningen som i universet.

Eller med andre ord: Tilsynelatende faste, fysiske gjenstander består nesten utelukkende av tomt rom – ingenting! Ytterligere er elementærpartiklene ikke faste partikler, men dynamiske energier med bestemte frekvenser og bølgelengder. Disse dynamiske energiene synes å manifestere seg i vårt 3-dimensjonale univers utfra hva man kaller et multidimensjonelt kvantefelt med uhyre mengder av potensiell energi (umanifestert energi).

Videre har man ved forsøk påvist at «partikler» er innbyrdes forbundet via en dimensjon uten tid og rom. Fysikerne snakker om en «ikke-lokal» forbindelse. «Lokal» kommunikasjon i tid-rom-dimensjonen skjer jo maksimalt med lysets hastighet.

Biologien

En av de mest interessante teorier i nyere tid er fremsatt av den engelske biologen Rupert Sheldrake. Kjernen i Sheldrakes teori er såkalte morfogenetiske felter, som inneholder informasjon om alle fysiske former inkludert mineraler, planter, dyr og mennesker. Informasjon utveksles løpende mellom den fysiske form og feltet – og omvendt.

En bestemt form, for eksempel en plante, er i resonans med sitt eget felt og ikke med andre arters felter etter som disse har andre «frekvenser». På samme måte som en radiomottaker kun tar inn den stasjon som den er innstilt på. Det morfogenetiske feltet inneholder dermed alle de erfaringene som denne plantearten har gjort i hele sitt utviklingsforløp gjennom tidene. Feltet er en slags «plantegning» for den fysiske form. Sheldrakes teori forklarer tallrike mysterier innenfor biologien, som for eksempel trekkfuglenes, ålenes og laksenes evne til å finne vei, eller tusenvis av maur og biers oppførsel som én organisme.

teorien innebærer også at den menneskelige hjerne fungerer som en sender/ mottaker for signalene til og fra morfogenetiske felter. Selve hukommelsen og bevisstheten danner et morfogenetisk felt.

Åndsvitenskapen

Alle folkeslag overalt på jorden har fra gammel tid oppfattet en åndelig verden som årsak til – og over – den fysiske verden. Her nevnes kun en liten del av dette verdensbilde, nemlig dévaene og naturåndene som de fysiske formers mor (plantegningen). Disse «vesener» er bevisstheter uten form i direkte kontakt med og i resonans med hele universet. Clairvoyante personer kan oppfatte disse bevisstheter idet de viser seg i arketypiske former som for eksempel alver, feer og naturånder.

Formens mysterium

Ett av de mest sentrale og stadig uoppklarte mysterier er nettopp de fysiske former, like fra atomet til alle fysiske gjenstander, celler og levende organismer. Det er så sentralt at vi kanskje kan finne en felles, enkel modell for fysikken, biologien og åndsvitenskapen derfra.

Mysteriet er: Hvordan kan en fysisk gjenstand, for eksempel en kopp, fastholde og «huske» sin form?

Vi vet at kroppen består av molekyler, som består av atomer, som igjen består av energi. Hva forhindrer disse energiene i å spres i alle retninger, slik at kroppens form forsvinner?

Kroppens form er ikke en egenskap eller informasjon tilhørende kroppens atomer eller molekyler. Formens opprinnelse må derfor søkes «utenfor» kroppens fysiske materiale.

Fysikeren har faktisk ikke noen forklaring på denne enkle problemstillingen. Biologen vil svare at det er det morfogenetiske felt som husker koppens form, og åndsvitenskapen mener at det er koppens déva.

Bevissthet

En nærliggende betegnelse for den egenskap at koppen kan «huske» sin form er at den har en bevissthet som inneholder informasjon om koppens form, og i tillegg bærer all annen informasjon som er nødvendig for å manifestere koppen. Koppen ikke bare har en bevissthet – den er bevissthet!

Uten bevissthet, ingen kopp. Bevisstheten er en forutsetning for at en fysisk form kan eksistere i det 3-dimensjonale tid-rom univers.

Bevisstheten kan derimot godt eksistere uten fysisk form, og kommer således «før» fysisk stoff.

Alt fysisk materiale, fra atomer til mineraler, planter, dyr, mennesker, biler, hus, stjerner, planeter og alle fysiske former uten unntak har derfor en bevissthet og eksisterer kun i kraft av denne bevisstheten.

Bevisstheten til en kopp kan, bortsett fra utviklingsnivået, helt sidestilles med et levende vesens bevissthet.

Dimensjon uten tid, rom og form

Bevisstheten befinner seg i en dimensjon uten tid, rom og form. Vi kan forestille oss et multi-dimensjonalt bevissthetsfelt uten tid, rom og form. I dette feltet er alle bevisstheter forbundet innbyrdes og i kontakt med hverandre, uansett hvor bevissthetens 3-dimensjonale fysiske form befinner seg i rommet.

Et slikt bevissthetsfelt er i prinsipp like lett å forstå som de velkjente elektromagnetiske felt i den fysiske verden.

Bevissthetsfeltet er det samme som biologens morfogenetiske felt og fysikerens kvantefelt. Det er mangedimensjonale felter bestående av potensiell (umanifestert) energi og informasjon. Informasjon om form i en mulig (potensiell), 3-dimensjonal virkelighet.

Nå har vi plutselig en modell som forbinder fysikken, biologien og åndsvitenskapen. Og modellen er lett å forstå og omsette i praksis.

Intuïsjon

Intuïsjon kan beskrives som den ikke-fysiske (sjette) sans, som forbinder, danner bro mellom, den fysiske, 3-dimensjonale verden og det multidimensjonale bevissthetsfelt. Intuïsjonen er et redskap til å oppnå kontakt med alle bevisstheter. Det vil si et redskap til å føle seg forbundet med hele universet og alle dets skapninger og deler, fysiske såvel som ikke-fysiske.

Da alle bevisstheter befinner seg i en dimensjon uten tid og rom, er det nå mulig å forstå hvordan vi intuïtivt kan komme i kontakt med andre bevisstheter uavhengig av avstand, og å gå både frem og tilbake i tid. Og da alle fysiske former har en bevissthet, er mulighetene jo nesten ubegrensede. Det gir dermed dyp mening å kontakte bevisstheten i for eksempel datamaskinen, bilen, hunden, epletreet og arbeidsplassen for bare å nevne noen få muligheter.

Selv har jeg arbeidet mye med å samarbeide med bevissthetene for en utviklings- og produksjonsvirksomhet og dens produkter. Resultatene er større harmoni, kreativitet og arbeidsglede. Tingene utvikler seg på den måten naturlig – følger sin egen grokraft – og det oppleves som en nesten magisk synkronisitet.

Vi kommer likevel lettest i forbindelse med vårt eget felt, vår egen unike bevissthet. Dette er likevel som sagt lett å kontakte andre bevisstheter. Clairvoyante personer har denne evne i ekstrem grad, men vi er alle clairvoyante vesener, hvis vi bare åpner opp.

Tankens kraft

Tallrike positive forsøk er foretatt for å vise bønnens virkning på ting og planter. Litteraturen vrimler med eksempler og forsøk med tankens kraft. Visualisering (se ting for seg veldig sterkt, bruke fantasien konstruktivt og aktivt) er nok den mest kjente metode, og er i dag en anerkjent teknikk som for eksempel anvendes innenfor forretnings- og sportsverdenen.

Slike tidligere uforståelige – og derfor ikke aksepterte – virkninger av våre tanker, blir forståelige utfra bevissthetsmodellen: Kontakten skjer på bevissthetsplanet, og dersom min bevissthet kan endre en fysisk gjenstands bevissthet, så vil dens fysiske form endres tilsvarende (jamfør Jesu helbredelse). Innenfor visualisering benyttes en tankeform, som jo også er bevissthet, og visualiseringen går så ut på å få denne tankeformen til å størkne, til å manifestere seg i fysisk form.

Intuïsjonssansen kan øves opp

Som det fremgår av det foregående, er en god intuïsjonssans en forutsetning for bevisst å forbinde seg, å føle seg som en del av helheten, å bli et helt menneske i harmoni med seg selv og omgivelsene. Ved å lytte til og handle etter intuïsjonens veiledning, blir vi automatisk ført dit eller i den retning som er mest optimal for oss i harmoni med helheten. Dette gjelder både personlig og for en gruppe eller organisasjon, for eksempel en virksomhet.

Det som skurrer når vi lytter til vår intuïsjon, er ofte forstyrrende «signaler» fra personligheten. De gamle mentale og følelsesmessige mønstre og blokkeringer kan fordreie eller helt undertrykke de subtile (ytterst svake og vanskelig gjenkjennelige) intuïsjonsimpulser. Det gjelder derfor å rense bort disse blokkéringene for å få klare, uforstyrrede signaler.

Men tillit og mot til å uttrykke intuïsjonen er kanskje det aller viktigste, og samtidig det vanskeligste. For styring, kontroll og planlegging i tradisjonell forstand får mindre betydning når intuïsjonen veileder.

Det gjelder å få tillit til sin egen intuïsjon, slik den er her og nå. Dette kan øves opp på kurs i en trygg og åpen atmosfære. Her er det mulig dels å utforske den måten intuïsjonsimpulsen uttrykker seg for den enkelte, og dels å få rask tilbakemelding på impulsenes kvalitet. Dette gir den tillit og trening som er nødvendig for å bruke intuïsjonen mer bevisst i hverdagen. For det er jo meningen at impulsen skal manifesteres og handles ut på det fysiske plan.

Litteratur: Rupert Sheldrake: The Presence of the Past, ISBN 00 06 37 46 62
Jørgen Bonde Eriksen: Det Nye Verdensbillede, ISBN 87 98 56 35 05
Henvendelse vedrørende kurs eller foredrag om intuïsjon:
Kirsten og Jørgen Bonde Eriksen, Vestbirkvej 8, Gammelstrup, DK-40 Bradstrup, Danmark. Tel. 00 45 75 78 01 05 Fax. 00 45 75 78 01 55

Alternativt Nettverk Nytt

(De fleste artiklene gjennom denne lenken er på engelsk)

 

 

 

 

 

BearCY's GayMaze --- Password Protected Link! BearCYs Adresseside BearCYs Homse-Labyrint --- Passordbeskyttet Peker!
BearCY's HomoSite Innhold BearCYs HomseNettsted

BearCY's HomoSite: Mix of Pantheïstic Enlightenment with Gay Pornography.

OnLiner!