Klikk for stort bilde
BearCYs Adresseside

Artikkelen under er skrevet ned av BearCY, fra Alternativt NettverkNytt. Jeg har abonnert på Alternativt NettverkNytt i to år. Det er et fantastisk blad, som inneholder de forskjelligste slags artikler som faller inn under alternativt livssyn, medisin og levemåter. Det er et blad hvor leseren selv er nødt til å diskriminere hva en selv vil velge å tro på eller forkaste (svært forskjellig fra det ferdigfordøyde "Det Beste", med andre ord). Flere alternative trossamfunn, diverse sekter, vitenskapsmennesker og healere bidrar med artikler i tillegg til utmerkede journalister. Adressen er: "Alternativt Nettverk, Normanns gate 47 D, N-0655 OSLO" Abonnement for 12 måneder koster kr 200,- innenlands i Norge, eller kr 350,- som også inkluderer støttemedlemsskap.
Vaksiner
— virker de og hvor farlige er de?
Vaksiner er i dag legevitenskapens største flaggskip. Hittil har antibiotikaen hatt noenlunde samme posisjon, men det siste året har det blitt allment erkjent at antibiotikaen har bidratt til å skape nye og langt mer aggressive bakterier som er resistente mot all kjent medisin. Legevitenskapen har skapt en situasjon hvor vi er blitt mer sårbare for nye globale og dødelige epidemier enn i middelalderen. Se omtale av boken «En ny modell for helse og sunnhet» av homøopaten George Vithoulkas i Alternativt NettverkNytt nr 3/96. At den massive vaksineringen kan være like skadelig er mindre kjent.
Av Øyvind Solum.

Foreløpig hører vi bare de fantastiske vyene om at det snart skal finnes vaksiner mot alle kjente sykdommer, inkludert kreft, slik at all sykdom til slutt kan utryddes. At vi i verden i dag i stedet ser at det hele tiden dukker opp nye og dødelige sykdommer, ser ikke ut til å gjøre stort inntrykk på det moderne helsevesens mest pågående misjonærer. Foruten at vi ser fremveksten av helt nye smittsomme sykdommer, blir både kreft, allergier og alle tenkelige luftveissykdommer mer vanlige. Kan det være at den moderne medisinen faktisk spiller en aktiv rolle i å undergrave vår helse, i stedet for det motsatte? Før vi her skal presentere mye materiale som underbygger en slik antakelse, vil jeg skyte inn at forurensningen etter alt og dømme er en større mot vår helse enn det moderne helsevesen. Kjemikalier i luften og tilsetningsstoffer, hormoner og miljøgifter i maten, foruten en tett elektromagnetisk smog hvor man enn snur seg, er sannsynligvis de største truslene mot vår helse. Men at helsevesenet må plasseres på den samme listen, er uansett ikke så oppløftende.

At vaksiner kan være skadelige er godt kjent for de fleste naturmedisinere. Stadig oftere blir det rapportert om alvorlige bivirkninger og skader. Helsemyndighetene har likevel vært svært lite interessert i noen debatt om dette. Det ser ut til at de har bestemt seg for at alle skal vaksineres uansett, og at informasjon som kunne få folk til å tvile, holdes tilbake. Selv om vaksiner skal være frivillig i Norge, hører man stadig om at folk opplever både trusler og tvangsvaksinering hos leger eller på helsestasjonene. Kanskje vil det om noen år vise seg at vaksinene slett ikke har reddet oss ut av sykdommenes grep, men snarere har vært blant våre største helsebelastninger. Enda vet vi ikke nok om virkningene av vaksiner. Mye tyder likevel på at det er en farlig gambling helsemyndighetene bedriver gjennom dagens vaksineringsprogram. Kanskje det er på tide at foreldrene tar ansvar og krever en åpen offentlig debatt om vaksiner før vi kan våge å tro at denne gamblingen nødvendigvis er i våre barns favør.

Meslinger

Meslinger er en velkjent og svært smittsom sykdom som etterlater livslang immunitet. Meslingvaksine består av levende, svekkede meslingevirus, dyrket i hønsefoster-cellekulturer og tilsatt antibiotika. Barn med nedsatt immunitet kan oppleve komplikasjoner etter sykdommen. Hjernehinnebetennelse kan oppstå i ca 1 av 4.000 til 7.000 tilfeller. I Danmark er det ett til to dødsfall årlig. En tysk barnelege, Hans von Zimmermann, hevder etter gjennomgang av statistikken at det ikke er større sjanse for å få hjernehinnebetennelse etter sykdommen enn etter vaksinen! Det største fallet i dødeligheten av sykdommen skjedde i tiårene før vaksinen ble innført. Etter vaksinens innføring på massebasis har det ikke skjedd vesentlig endring. Bivirkningene av vaksinen kan i noen tilfeller være svært alvorlige. Foruten hjernehinnebetennelse, kramper og dødsfall, har det vært rapportert at vaksinen har ført til skader på nervesystemet, epilepsi, lammelser, innlæringsvansker, manglende intelligentsutvikling og autisme.

Røde hunder

Røde hunder er en annen smittsom barnesykdom, som går raskere over og har færre komplikasjoner. Den største faren er hvis gravide blir smittet. Sjansene for misdannelser på fosteret økes i så fall dramatisk. I den internasjonale legelitteraturen regnes både akutt og kronisk leddbetennelse for vanlige bivirkninger. Nervebetennelser kan oppstå opptil seks uker etter vaksinasjonen, foruten blodsykdommen Thrombocytopeni som i verste fall kan være både invalidiserende og livstruende. Samtidig er det mange som ikke danner antistoffer selv etter to vaksineringer. Dermed kan vaksinen gi falsk trygghet.

HIB

Hib-influensaen har vært i sterk økning i verden de siste 50 år. I Danmark dør 1 til 2 personer årlig av den. Man har funnet at dødeligheten har gått opp i befolkningsgrupper hvor mødre har sluttet å amme barna sine tidlig. Sykdommen er nemlig hyppigst i alderen 6 til 18 måneder. Andre undersøkelser tyder på at vaksinen kan øke forekomsten av bihulebetennelser, luftveisinfeksjoner og allergier.

Kikhoste

Kikhoste er en smittsom sykdom som kan forløpe ganske dramatisk og som tidligere medførte høy dødelighet. Men siden både smitte og eventuell utvikling av komplikasjoner henger nært sammen med kosthold og barns generelle helse, falt dødeligheten fra 10% til under 1% før vaksinen ble innført. Nå er den på under 0,1%. Hvorvidt den hadde fortsatt å falle dit uten vaksinen er ikke godt å vite, men mye tyder på det. Vaksinen inneholder drepte kikhostebakterier, ku- og hesteproteïner og kvikksølv. Mange reagerer allergisk på blandingen og hvis man har dårlig allmenntilstand, bør man ikke vaksineres. Dette er en av de mest kontroversielle vaksinene. Allerede kort tid etter at den ble innført, ble det rapportert om dødsfall og hjerneskader. Den svenske legen Justus Ström hevdet til og med at komplikasjonene var større etter vaksinen enn etter sykdommen. Dr. William Torch ved universitetet i Nevada oppdaget at krybbedød ofte skjedde i dagene og ukene etter en vaksine. Disse dødsfallene var offisielt ikke regnet som vaksinedødsfall. En nyere undersøkelse gjengitt i Daily Mail (19.9.94) viste dessuten at 11% av vaksinerte barn fikk astma, mot 2% av de som ikke hadde blitt vaksinert. Dr. med. Gordon Stewart ved universitetet i Glasgow hevder at det er snakk om hundretusener av barn som har fått psykiske og fysiske forstyrrelser etter vaksinen, enda kikhoste-sykdommen i seg selv i dag ikke utgjør noen vesentlig helsetrussel i det hele tatt.

Difteri

Dette er en sjelden sykdom. Av de tre registrerte tilfeller i Danmark de siste 30 år var to likevel vaksinert og den tredje hadde hatt sykdommen tidligere. Difteri opptrer gjerne i kjølvannet av krig og hungersnød eller blant alkoholikere og narkomane. Man kan derfor regne med at sjansen for smitte er tilnærmet lik null for barn som lever under vanlige kår i Norge. I Danmark havnet i årene 1990 til 1993 – 35 barn på sykehus etter vaksinen hvorav to døde. I USA viser offisielle tall at vernepliktige som har gjennomgått hele vaksinasjonsprogrammet, har en sykelighet og dødelighet som er fire ganger større enn hos uvaksinerte sivile. Den amerikanske legen Richard Moskowitz mener at vaksinen ikke skaper ekte immunitet, men snarere har en undertrykkende virkning på hele immunforsvaret som gjør en mer mottakelig for all smitte, inkludert difteri. Historisk sett gikk vaksinasjonskampanjene forut for epidemiene og ikke omvendt.

Stivkrampe

Stivkrampe er ikke smittsomt, men kommer fra giftige bakterier som kan sitte i skitne sår. Man blir derfor ikke immun mot stivkrampe etter å ha hatt sykdommen, slik man vanligvis blir etter de andre sykdommene. Sjansen for å få stivkrampe er svært liten hvis man renser sår godt, men om man først får stivkrampe, er det smertefullt og livstruende. I den Dominikanske republikk økte forekomsten av stivkrampe etter innføringen av storstilte vaksinasjonsprogrammer. Bivirkninger av vaksinen er døvhet, allergiske sjokk, hjerneskade, multippel sklerose, lammelser og hjertestans.

Polio

Polio var tidligere svært vanlig, selv om viruset i 90% av tilfellene kunne leve i fredelig sameksistens med vertsorganismen. 2 – 3 % av de syke vil oppleve lammelser, men de fleste blir bra av dette også. Etter 20 – 40 år kan sykdommen komme på nytt som postpolio med nye lammelser og tretthet. I motsetning til de fleste andre infeksjonssykdommer, har polio fått større utbredelse i takt med fremveksten av bedre boforhold og det moderne helsevesen. Danmark opplevde noen store epidemier på 40- og 50-tallet med hundrevis av personer som ble lamme eller døde. Disse epidemiene kom kort tid etter innføringen av difteri- og stivkrampevaksinen. Når nyere statistikker ofte viser at det er mindre polio i dag enn tidligere, er det fordi man på midten av femtitallet endret kriteriene for hva som regnes for polio. Mange leger har senere antydet en sammenheng mellom difteri-, stivkrampe- og kikhostevaksinene og polio. Andre har sett en sammenheng med lavt blodsukker, som et resultat av vårt moderne samfunns store forbruk av sukkerholdige produkter. Studier har konkludert at et sterkt immunforsvar er det beste forsvar mot polio. Poliovaksinen er dessuten i seg selv smittefarlig. I 1980 – 1989 var det 80 tilfelle av vaksinasjonspolio og 5 tilfelle av normal polio i USA. Andre undersøkelser peker i samme retning: det er flere av de vaksinerte som får polio enn de ikke-vaksinerte. Vaksinerte kan også få postpolio. En amerikansk undersøkelse viste at barna til personer som hadde blitt vaksinert under graviditeten, hadde dobbelt så stor risiko for å få kreft. På 50-tallet fikk millioner av mennesker apeviruset SV40 i seg fra stoffene i poliovaksinen. Viruset likner HIV i sin oppbygning, og kan være en forløper til HIV. Da man ville teste poliovaksinen, valgte man ut tre land som tidligere ikke var vaksinert for å lettere kunne vurdere resultatene. Landene var Rwanda, Burundi og Zaïre. I dag regner man disse landene som det sannsynlige arnested for HIV-spredningen. I USA har det vært rettssaker hvor spedbarn har vært smittet av HIV uten kjente smittekilder – annet enn poliovaksinen.

To motsatte teorier om bakterier og sykdom

Vi har blitt lært opp til å tenke at sykdom skyldes invasjon av aggressive mikroorganismer. Med en slik tankegang, har vi overgitt ansvaret for vår egen helse til ekspertene. Legene fremstår som halvguder og den farmasøytiske industri overgås bare av våpenindustrien i omsetning. Selv kjemikeren Louis Pasteur, som er opphavsmannen for denne teorien, begynte visstnok mot slutten av sitt liv å tvile på om det kunne være så enkelt. Samtidig med Pasteur hevdet Béchamp at mikroorganismer i seg selv ikke er årsak til sykdom. De er derimot organismer i menneskenes og naturens økologi som ikke kan unnværes og som endres i takt med at miljøet endres. Bakterier er helt nødvendige i kroppens bearbeiding av næringsstoffer, og spiller en viktig rolle i å skape balanse i kroppen. Sykdom oppstår når ubalansen er blitt for stor, og er en prosess for å på nytt gjenopprette helsen. Mennesker har til enhver tid utallige mikroorganismer i seg. Mange av disse har vi blitt lært opp til å tenke på som alvorlige sykdommer. Men det er ikke slike mikroorganismer som gjør oss syke, men heller at vår helse svekkes slik at mikroorganismene endrer karakter og begynner å formere seg. Når vårt immunforsvar er svakt, tåler vi heller ikke smitten når den kommer. Et godt kosthold, hvile og et godt immunforsvar er dermed vår viktigste forsikring, ikke vaksiner som inneholder stoffer som blir en tilleggsbelastning for organismen vår.

For mer informasjon om de forskjellige sykdommene, vaksinene og grundige referanser, se boken: Mette-Lone Albrechtsen, Else Jensen: «Vaccinationer – er de sikre og effektive?», Klitrose, Danmark 1996. Mette-Lone Albrechtsen deltar også i etableringen for et «Forum for vaccinationsdebat» for å bringe frem denne kunnskapen til den offentlige debatt.

Alternativt Nettverk Nytt
(De fleste artiklene gjennom pekeren over er på engelsk)

 

Mike Adams and his Natural News' Vaccine Zombie-song:

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

 

 

BearCY's GayMaze --- Password Protected Link! BearCYs Adresseside BearCYs Homse-Labyrint --- Passordbeskyttet Peker!
BearCY's HomoSite Innhold BearCYs HomseNettsted

BearCY's HomoSite: Mix of Pantheïstic Enlightenment with Gay Pornography.

OnLiner!