Utdrag av Norges Straffelov

Etter flere henvendelser fra umyndige barn som ønsker sex med undertegnede, har jeg sett meg nødt til å legge ut via hjemmesiden min en lettere tilgang for disse barn den lovtekst som best beskriver mitt dilemma. Skal jeg – uten å opplyse dem om årsakene som ligger til grunn – gi dem anledning til å la seg såre av min manglende vilje til å etterkomme deres hellige frie vilje med meg, eller skal jeg gjøre det mulig for dem å treffe et noe mer ettertenksomt valg, samt en bedre evne til å smøre seg med den tålmodighet de trenger, inntil den dag kommer, da de selv er myndige, og en ikke lenger trenger å spørre noen om lov. Svarer jeg ja, og etterkommer anmodningen om sex med deg som er mindreårig mens du er det én eller flere ganger, forplikter jeg meg samtidig til å la meg frarøve både friheten til å være meg, samt evnen til å forholde meg til både deg og til alle de andre som også føler behov for mine spesielle kvaliteter og kjærlige oppmerksomhet.

Ved søk i Norges Lover på ordet «seksuell» finner jeg følgende tekst. Teksten i tabellen under er kopiert direkte, fredag den 6. mai 2005, uten redigering av noe slag, annet enn at jeg har forandret skrifttypen fra 10 punkts Times New Roman til 14 punkts Georgia og 10 punkts uthevet Verdana for lettere lesbarhet på skjerm, og har lagt inn pekere til bokmerkene ved dokumentets øvrige paragrafer. Vil du forandre tekststørrelsen ytterligere, kan du holde Ctrl-tasten nede, mens du ruller med musehjulet eller trykker på tastene [+] og [–] på det numériske tastaturet (til høyre for NumLock). Teksten kan – som LovData selv poengterer i brukeravtalen sin – inneholde feil og mangler. Disse kan være rettet opp i den elektroniske utgaven av i dag. For å sjekke, kan du klikke på pekeren over og under den hvite tabellen, eller lage ditt eget søk. Send meg gjerne en melding dersom du oppdager slike feil:

http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-023.html

Lovdata

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven).


Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen.[OVERSIKT]     [HELE LOVEN]

[FØRSTE]     [FORRIGE]     [NESTE]

19. kapittel. Seksualforbrytelser

Overskriften endret ved lov 11 aug 2000 nr. 76.


§ 191. (Opphevet ved lov 15 feb 1963 nr. 2.)


§ 192. Den som

a)

skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd, eller

b)

har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller

c)

ved vold eller ved truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv,

straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år. Ved vurderingen av om det er utøvd vold eller truende atferd eller om fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen, skal det legges vekt på om fornærmede var under 14 år.

       Straffen er fengsel i minst 2 år dersom

a)

den seksuelle omgang var samleie, eller

b)

den skyldige har fremkalt en tilstand som nevnt i første ledd bokstav b for å oppnå seksuell omgang.

       Fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom

a)

voldtekten er begått av flere i fellesskap,

b)

voldtekten er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte,

c)

den skyldige tidligere er straffet etter denne bestemmelsen eller etter § 195, eller

d)

den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse. Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom, jf. smittevernloven § 1-3 nr. 3 jf. nr. 1, regnes alltid som betydelig skade på legeme eller helse etter denne paragrafen.

       Den som ved grov uaktsomhet gjør seg skyldig i voldtekt etter første ledd, straffes med fengsel inntil 5 år. Foreligger omstendigheter som nevnt i tredje ledd, er straffen fengsel inntil 8 år.

Endret ved lover 4 juli 1927 nr. 9, 15 feb 1963 nr. 2, 12 juni 1981 nr. 62, 5 aug 1994 nr. 55 (i kraft 1 jan 1995), 22 mai 1998 nr. 31 (i kraft 1 nov 1998 iflg. res. 16 okt 1998 nr. 954), 11 aug 2000 nr. 76, 10 jan 2003 nr. 2.


§ 193. Den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, straffes med fengsel inntil 5 år.

       På samme måte straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming.

Endret ved lover 4 juli 1927 nr. 9, 15 feb 1963 nr. 2, 11 aug 2000 nr. 76.


§ 194. Den som har seksuell omgang med noen som er innsatt eller plassert i anstalt eller institusjon under kriminalomsorgen eller politiet eller i institusjon under barnevernet, og som der står under vedkommendes myndighet eller oppsikt, straffes med fengsel inntil 5 år.

       På samme måte straffes den som skaffer en annen seksuell omgang med noen som han selv står i et slikt forhold til.

Endret ved lover 4 juli 1927 nr. 9, 15 feb 1963 nr. 2, 11 aug 2000 nr. 76.


§ 195. Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 10 år. Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 2 år.

       Fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom:

a)

handlingen er begått av flere i fellesskap,

b)

handlingen er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte,

c)

handlingen er foretatt overfor barn under 10 år og det har skjedd gjentatte overgrep,

d)

den skyldige tidligere har vært straffet etter denne bestemmelsen eller etter § 192, eller

e)

fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse. Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom, jf. smittevernloven § 1-3 nr. 3 jf. nr. 1, regnes alltid som betydelig skade på legeme eller helse etter denne paragrafen.

       Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld.

       Straff etter denne bestemmelsen kan falle bort eller settes under det lavmål som følger av første ledd annet punktum dersom de som har hatt den seksuelle omgangen, er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

Endret ved lover 4 juli 1927 nr. 9, feb 1963 nr. 2, 12 juni 1981 nr. 62, 22 mai 1992 nr. 49, 5 aug 1994 nr. 55 (i kraft 1 jan 1995), 11 aug 2000 nr. 76, 10 jan 2003 nr. 2.


§ 196. Den som har seksuell omgang med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil 5 år.

  Fengsel inntil 15 år kan idømmes dersom
 

a)

handlingen er begått av flere i fellesskap,

b)

handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte,

c)

den skyldige tidligere har vært straffet etter denne bestemmelsen eller etter § 192 eller § 195, eller

d)

fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse. Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom, jf. smittevernloven § 1-3 nr. 3 jf. nr. 1, regnes alltid som betydelig skade på legeme eller helse etter denne paragrafen.

       Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte.

       Straff etter denne bestemmelsen kan falle bort dersom de som har hatt den seksuelle omgangen, er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

Endret ved lover 4 juli 1927 nr. 9, 15 feb 1963 nr. 2, 22 mai 1992 nr. 49, 23 juni 1995 nr. 35, 11 aug 2000 nr. 76, 10 jan 2003 nr. 2.


§ 197. Den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, straffes med fengsel inntil 5 år. Som slektning i nedstigende linje regnes biologiske og adopterte etterkommere.

Endret ved lover 4 juli 1927 nr. 9, 15 feb 1963 nr. 2, 11 juni 1999 nr. 39 (i kraft 1 juli 1999 iflg. res. 11 juli 1999 nr. 663), 11 aug 2000 nr. 76.


§ 198. Den som har samleie med bror eller søster, straffes med fengsel inntil 1 år.

       Straff kommer ikke til anvendelse på personer under 18 år.

Endret ved lover 4 juli 1927 nr. 9, 15 feb 1963 nr. 2, 11 aug 2000 nr. 76.


§ 199. Den som har seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, straffes med fengsel inntil 5 år.

       På samme måte straffes den som skaffer en annen seksuell omgang med noen som han selv står i et slikt forhold til.

Endret ved lover 15 feb 1963 nr. 2, 11 aug 2000 nr. 76.


§ 200. Den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.

       Den som foretar seksuell handling med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil 3 år. Den som forleder barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201, straffes med fengsel inntil 3 år.

       I tilfelle som nevnt i annet ledd, kan fengsel inntil 6 år idømmes dersom handlingen er begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Ved avgjørelsen av om særdeles skjerpende omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, stilling, avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.

       § 196 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Opphevet ved lov 15 feb 1963 nr. 2, tilføyd igjen ved lov 11 aug 2000 nr. 76, endret ved lov 4 juli 2003 nr. 78.


§ 201. Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd

a)

på offentlig sted,

b)

i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det, eller

c)

i nærvær av eller overfor barn under 16 år,

straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år.

Opphevet ved lov 15 feb 1963 nr. 2, tilføyd igjen ved lov 11 aug 2000 nr. 76.


§ 202. Den som

a)

fremmer eller utnytter andres prostitusjon, eller

b)

leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte,

straffes med bøter eller fengsel inntil 5 år.

       Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

       Med prostitusjon menes i denne bestemmelsen at en person har seksuell omgang eller handling med en annen mot vederlag.

Opphevet ved lov 15 feb 1963 nr. 2, tilføyd igjen ved lov 11 aug 2000 nr. 76, endret ved lov 4 juli 2003 nr. 78.


§ 203. Den som mot vederlag har seksuell omgang eller handling med en person under 18 år, straffes med bøter eller med fengsel inntil 2 år.

       Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, med mindre aktsom god tro foreligger.

Opphevet ved lov 15 feb 1963 nr. 2, tilføyd igjen ved lov 11 aug 2000 nr. 76.


§ 204. Den som

a)

utgir, selger eller på annen måte søker å utbre pornografi,

b)

innfører pornografi med sikte på utbredelse,

c)

overlater pornografi til personer under 18 år,

d)

produserer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag gjør seg kjent med barnepornografi,

e)

holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling med pornografisk innhold, eller

f)

forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produserer slike fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet,

straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år.

       Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av barn, lik, dyr, vold og tvang. Med barn menes personer som er eller fremstår som under 18 år. Som pornografi regnes ikke kjønnslige skildringer som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.

       Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd a til f, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i denne paragrafen.

       Paragrafen gjelder ikke for film eller videogram som Statens filmtilsyn ved forhåndskontroll har godkjent til ervervsmessig fremvisning eller omsetning.

       Straff etter første ledd bokstav d kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

Opphevet ved lov 15 feb 1963 nr. 2, tilføyd igjen ved lov 11 aug 2000 nr. 76, endret ved lover 4 juli 2003 nr. 78, 1 aug 2003 nr. 86 (i kraft 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 2 juli 2004 nr. 68 (i kraft 1 jan 2005 iflg. res. 2 juli 2004 nr. 1099).


§ 205. Straffebud i dette kapittel rammer også den som medvirker til handlingen.

Opphevet ved lov 15 feb 1963 nr. 2, tilføyd igjen ved lov 11 aug 2000 nr. 76.


§ 206. Når bestemmelsene i dette kapittel bruker uttrykket samleie, menes vaginalt og analt samleie. Med samleie likestilles innføring av penis i munn og innføring av gjenstand i skjede eller endetarmsåpning. Ved handlinger som nevnt i § 195 likestilles med samleie også innføring av penis inn i og mellom de store og små kjønnslepper.

Endret ved lover 4 juli 1927 nr. 9, 22 mai 1953 nr. 3, 15 feb 1963 nr. 2, 7 april 1995 nr. 15, 11 aug 2000 nr. 76.


§ 207. Når noen kjennes skyldig i en straffbar handling etter §§ 195, 196, 200 annet ledd eller 201 bokstav c, skal retten vurdere om rettighetstap etter § 29 skal idømmes:

§ 29. Den som kjennes skyldig i en straffbar handling, kan når allmenne hensyn krever det, idømmes:
 
  1. Tap av offentlig stilling som den skyldige ved den straffbare handling har vist seg uskikket eller uverdig til.
 
  2. Tap for en bestemt tid av inntil 5 år eller for alltid av retten til å inneha stilling eller utøve virksomhet eller beskjeftigelse som den skyldige ved den straffbare handling har vist seg uskikket til eller må fryktes å ville misbruke eller som i særlig grad krever allmenn tillit. Den som er fradømt retten til å utøve en virksomhet, kan heller ikke forestå slik virksomhet for en annen. Han kan pålegges å gi fra seg dokument eller annen gjenstand som har tjent som bevis for en fradømt rett.
 
  Endret ved lover 15 des 1950 nr. 6, 22 mai 1953 nr. 3.

Endret ved lover 15 feb 1963 nr. 2, 11 aug 2000 nr. 76.

 


§ 208. Den som beskylder noen for å ha overtrådt §§ 192-197, 200 tredje ledd eller 205, kan ikke gjøres rettslig ansvarlig for beskyldningen etter bestemmelsene i straffeloven kapittel 23 eller skadeserstatningsloven § 3-6 dersom beskyldningene er fremsatt

a)

i en anmeldelse, eller

b)

av den som hevder å være fornærmet eller en av hennes eller hans nærmeste i en fortrolig samtale med en person som det er naturlig å betro seg til, for å bearbeide konsekvensene av handlingen.

       Anmelderen eller den som hevder å være fornærmet, kan likevel gjøres rettslig ansvarlig dersom det var grovt uaktsomt å legge til grunn at opplysningene var sanne. Den nærmeste kan gjøres rettslig ansvarlig dersom det var uaktsomt å legge til grunn at opplysningene var sanne.

Endret ved lover 15 feb 1963 nr. 2, 11 aug 2000 nr. 76.


§ 209. (Opphevet ved lov 11 aug 2000 nr. 76.)


§ 210. (Opphevet ved lov 15 feb 1963 nr. 2.)


§§ 211-214. (Opphevet ved lov 11 aug 2000 nr. 76.)

[FØRSTE]     [FORRIGE]     [NESTE]


 

http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-023.html

Har du fylt seksten år, men ikke ennå atten – og derfor ikke er juridisk myndig i dette landet til å bestemme over deg selv og din egen kropp – må vi samtale med dine foreldre eller foresatte, som rettslig sett eier dette ansvaret for deg inntil du har passert myndighetsalderen 18 år, for å få deres godkjennelse før vi kan bestemme oss for om vi vil ha sex med hverandre. Får vi ikke deres godkjennelse kan vi dessverre ikke ha sex med hverandre, og må vente til du har fylt 18 år (hvis du ikke har ombestemt deg i mellomtiden, og latt deg forelske i noen annen ;o). Da er det hyggelig om du i tillegg leser dette. Du kan jo eventuelt også velge å be foreldrene dine om å lese Puleskolen og tilhørende dokument, for å se om de forandrer mening etter å ha lest disse; da jeg jo ikke er interessert i å gjøre noe mot deg som medfører helsefare eller smerte og som ikke du vil eller tror du vil føle deg trygg i forhold til. Jeg vil bare hjelpe ved å gi deg innsikten bak det å – når enn du kommer så langt – lære deg å bryte med pornografien; du får aldri tilgang på den obligatoriske dopen som pornostjernene bruker, til at du klarer å nyte å kopiere dem – og i stedet lære deg å pule smertefritt og mest mulig gjensidig nytelsesfullt sammen med den som du blir glad i med teorien i bakhodet; da blir det enklere å få til, når du trenger det. For dét vil du vel unne både deg selv og vedkommende å utveksle med deg? J

Siden jeg ikke lærte noe om sex i noen av de 19 åra jeg har gått på skole i Norge, annet enn via pornografien som klassekamerater viste meg, syntes jeg det var på tide med i det minste ett nettsted med noe fritt tilgjengelig informasjon. Det er svært mange som lurer, og som havner inn i pornografiens smertedans med en påfølgende uendelig serie med one-night-stands, og derfor tilsvarende mange som fortjener et ordentlig gjennomført svar. Slik at de evner å bruke humor i senga, som et verktøy til å lære av egne og hverandres feil til å gjøre det bedre, og derfor bevare tålmodigheten i forhold til selvmedlidenhetsterskelen de til enhver tid måtte befinne seg i. Savnet er for alle de som er dyslektiske i den forstand at de ikke evner å lese de lange setninger jeg benytter meg av, og derfor bør få tilgang til noe mer lettfordøyelig. Så hvis du er én som ser dette som din spesielle utfordring, så sett mer enn gjerne i gang! :o)

Dette vil aldri bli kopibeskyttet materiale, da jeg har skrevet alt selv, og vil at det skal være fritt tilgjengelig for de som måtte ha glede av det. Og at alle andre skal få varsel når de går inn der, så de slipper å føle at de slår seg på noe de ikke føler seg modne til å forholde seg til. Dette er et prosjekt jeg i disse dager er i ferd med å gjennomføre. På oppfordring fra venner. Vær en venn du òg, og kom gjerne med flere oppfordringer! :o)

Klem fra BearCY.

Hoved-e-postadressen min er: bfj@bearcy.com. —Får du ikke svar, kan du i stedet forsøke: bearcy@yahoo.com. Du finner Hjemmeadressen, Tlfnr og Tilgjengelighetskalenderen min her. BearCY's HomseNettsted. Av alle følelser jeg gir til hvem helst, får jeg automatisk tifold igjen av eksakt den samme følelsen, fra alt og alle andre som forholder seg til meg på sin måte igjen; uansett hvilken følelse jeg i utgangspunktet gir. Og alltid tilsynelatende for meg, fra de mest uventede hold! Så hva fáan er da vitsen ved å utveksle annet enn betingelsesløst kjærlig oppmerksomhet; i form av ærbødig respekt og oppriktig fortrolighet, med klare og trygge grenser; i form av alle lover og regler som gjelder? —Dét er hva jeg vil ha; fra alle som forholder seg til meg. Og noe annet enn dette gidder jeg ikke å forholde meg til fra noen! Men jeg innser imidlertid at jeg må ta initiativet selv, ved måten jeg oppfører meg mot deg på og gjennom den generelle innstillingen min til alle! —Takk for at du er til; også for meg, på din måte, som den du føler deg som! Og takk for at jeg får være til; også for degmin, som meg! :o) Bear Cattlisle YAWNERSON; Bear Cattlisle YAWNERSON.

BearCYs Puleskole – Veiledning for deg som misliker smerter

Content (You'll need a user name and password to enter)
BearCY's GayMaze (You'll need a user name and password to enter)
  Innhold (Du trenger brukernavn og passord for å komme inn)
BearCYs Homse-Labyrint (Du trenger brukernavn og passord for å komme inn)
BearCY's Availability Page   BearCYs Tilgjengelighetsside
Content
BearCY's HomoSite
Innhold
BearCYs HomseNettsted

BearCY's HomoSite: Mix of Pantheïstic Enlightenment with Gay Pornography.

OnLiner!