Janteloven
The Law of Jante

Anti-Janteloven

Dansk English Norsk

www.bearcy.com

 1. Du skal ikke tro, du er noget.
  You shall not believe that you are somebody.
  Du skal ikke tro at du er noe.
         
 2. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os.
  You shall not believe that you are as worthy as us.
  Du skal ikke tro at du er like mye verd som oss.
         
 3. Du skal ikke tro, at du er klogere end os.
  You shall not believe that you are any wiser than us.
  Du skal ikke tro at du er klokere enn oss.
         
 4. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os.
  You shall not imagine that you are any better than us.
  Du skal ikke innbille deg at du er bedre enn oss.
         
 5. Du skal ikke tro, at du ved mere end os.
  You shall not believe that you know anything more than us.
  Du skal ikke tro at du vet mer enn oss.
   
 6. Du skal ikke tro, at du er mere end os.
  You shall not believe that you are more than us.
  Du skal ikke tro at du er mer enn oss.
         
 7. Du skal ikke tro, at du duer til noget.
  You shall not believe that you are good at anything.
  Du skal ikke tro at du duger til noe.
         
 8. Du skal ikke le ad os.
  You shall not laugh at us.
  Du skal ikke le av oss.
         
 9. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig!
  You shall not believe that anyone cares about you!
  Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg!
         
 10. Du skal ikke tro, at du kan lære os noget!
  You shall not believe that you can teach us anything!
  Du skal ikke tro at du kan lære oss noe!

Aksel Sandemose i 1933 (1899—1965)
What this famous Danish writer wrote in 1933.

www.bearcy.com

Explanation to the Law pharagraphs
Forklaring til lovparagrafene
:

§ 1.    You shall not believe that you are somebody:
You must believe that you are the most unworthy of all: For since we only in the capacity of ourselves own the presupposition to recognize and comprehend our own conceptions that we project upon anybody; then everything and everyone must be as selfpitying and – therefore also – as evil as you only then may feel.
Du skal ikke tro at du er noe:
Du skal tro at du er mindre verd enn hvem som helst: For siden vi kun i egenskap av oss selv eier forutsetningen som skal til for å kjenne oss igjen i og forstå våre egne forestillinger om hvem som helst; så må jo alt og alle andre være det òg – like lite verd som vi bare da eier forutsetningen til å føle oss.

§ 2.    You shall not believe that you are as worthy as us:
You are to believe that you are as unworthy as anyone; for only then you will despise yourself adequately enough so that you have no self-respect to grant anyone, but will make them feel as disrispected by you as you only then feel by them.
Du skal ikke tro at du er like mye verd som oss:
Du skal tro at du er like lite verd som alle; for først da vil du forakte deg selv i tilstrekkelig grad til at du har nok selvforakt til å unne alle andre å føle seg like lite verdsatt av deg som du først da føler deg av dem. Eller "øye for øye, tann for tann", som det så smukt er formulert i bibelen gjennom én eller annen misforstått oversettelse av uvitende mennesker med inngrodde fordommer om dem de trodde de skrev om.

§ 3.    You shall not believe that you are any wiser than us.
You must believe that you are as stupid as anyone, and that everyone in the School of Life has as little to learn from each-other; for only then you will recognize the fact that you own the best basis to create some destructive conception of yourself to despise and ridicule anyone through.
Du skal ikke tro at du er klokere enn oss.
Du skal tro at du er like dum i hodet som hvem som helst, og at alle i hele Livets Skole har like lite å lære av hverandre; for da først vil du innse at du eier grunnlag til å skape deg en destruktiv forestilling om deg selv å forakte eller latterliggjøre hvem som helst gjennom.

§ 4.    You shall not imagine that you are any better than us.
You are to imagine that you are as bad as everyone else; for only then you will grant anyone to feel as bad as you do.
Du skal ikke innbille deg at du er bedre enn oss.
Du skal innbille deg at du er like uverdig som alle andre; for først da vil du tillate hvem som helst å føle seg like uvel som du gjør.

§ 5.    You shall not believe that you know anything more than us.
You shall believe that you know less than everyone about how you best can be yourself in your particular manner; so that you can grant yourself the ability to realize that this is so for everyone else as well.
Du skal ikke tro at du vet mer enn oss.
Du skal tro at du vet mindre enn alle om hvordan du best kan være deg selvdin spesielle måte; slik at du kan unne deg å innse at det er slik for alle andre òg.

§ 6.    You shall not believe that you are any more than us.
Du skal ikke tro at du er mer enn oss.

§ 7.    You shall not believe that you are good at anything.
You must be aware that you aren't good at anything; for only then you will realize that everyone else isn't good at anything too.
Du skal ikke tro at du duger til noe.
Du skal være klar over at du ikke duger til noe; for først da vil du innse at ingen andre heller gjør det.

§ 8.    You shall not laugh at us.
Du skal ikke le av oss.

§ 9.    You shall not believe that anyone cares about you!
You must believe that no-one that relate themselves to you cares for you; for only then you will grant yourself the presupposition you need in order to despise anyone for any reason; at the cost of their particular premises.
Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg!
Du skal tro at ingen av de som forholder seg til deg bryr seg om deg; for først da vil du gi deg selv forutsetningen som skal til for å forakte hvem som helst for hva som helst; på bekostning av deres spesielle premisser!

§ 10.  You shall not believe that you can teach us anything!
You shall believe that you have nothing to teach anyone; for only then you will allow yourself to realize that no-one has anything to teach you either.
Du skal ikke tro at du kan lære oss noe!
Du skal tro at du ikke har noe å lære noen; for først da vil du tillate deg å innse at ingen har noe å lære deg heller.

Explanations by Bear Cattlisle Yawnerson, 1962 (infamous Norwegian philosopher)

This is the law that unfortunately mostly rules the Scandinavian mentality. The notorious German dictator Adolf Hitler was very fond of this particular law; and he applied it totally into his Third Reich. Do not make any plans about moving to the Scandinavian countries, (*) if you dislike this mentality. —Or if you do imagine that you will be unable to help changing it into something hopefully better; like I make all of my efforts to muster :-))

Dette er loven som dessverre styrer mentaliteten i store deler av Skandinavia. Den beryktede tyske diktatoren Adolf Hitler var svært glad i denne loven; og implementerte den fullstendig inn i det Tredje Riket sitt. Ikke legg noen planer om å flytte til noen av de skandinaviske landene (*), dersom du misliker denne mentaliteten. —Eller hvis du biller deg inn at du ikke vil være i stand til å hjelpe til med å forandre den til noe forhåpentligvis bedre; slik jeg på alle måter støtter opp om :-))
*Except maybe for Sweden, Finland, or Iceland,
all depending upon where in these countries you want to settle down, and to how eccentric or social you yourself plan to be in your relationship with the natives.
     

* unntatt kanskje til Sverige, Finland eller Island, alt avhengig av hvor i landene du har lyst til å slå deg ned, samt hvor sær eller omgjengelig du selv planlegger å være i ditt forhold til de innfødte.
        

Anti-Janteloven

 1. Du er enestående.
  You are exceptional.
  Du er énestående.
   
 2. Du er mere værd end nogen kan måle.
  You are more valuable than anyone can measure.
  (You've got a higher value to some, than others can measure.)
  Du er mere verd enn noen kan måle.
  (Du har en høyere verdi for noen enn andre kan måle.)
   
 3. Du kan noget helt specielt.
  You can do something special.
  Du kan noe som er spesielt for deg.
   
 4. Du har noget at give andre.
  You have got something to give to others.
  Du har noe å gi andre. (Et vennlig smil holder lenge for de fleste!)
   
 5. Du har gjort noget, du kan være stolt af.
  You have done something you can be proud of.
  Du har gjort noe du kan være stolt av.
   
 6. Du har store ubrugte resurser.
  You've got a bundle of unused resources.
  Du har store ubrukte ressurser.
   
 7. Du duer til noget.
  You are good at something.
  Du duger til noe.
   
 8. Du kan godtage andre.
  You can accept others.
  Du kan godta andre.
   
 9. Du har evne til at forstå og lære af andre.
  You've got the capability to understand and learn from others.
  Du har evne til å forstå og lære av andre.
   
 10. Der er nogen der er glad i dig.
  There are someone who love you.
  Det er noen som er glad i
  deg.

Erling Frøland

Anti-Janteloven 

Vi lever i tankene og drømmens rike; i Himmerike (uten L), hvor Livets Skole handler om å lære av alle våre feil. Men da må vi jo først tillate oss å gjøre disse feilene, før vi oppdager at de er feil vi kan lære noe av, slik at vi slipper å gjenta dem i det uendelige. Følger du Janteloven, er det lett å anta at du forventer at vi alle skal være utlærte eksperter i alt, allerede fra fødselen av; for ikke å risikere å dumme oss ut. Min påstand er at du ikke kan dumme deg ut før du lar deg skremme av tanken på nettopp dét: For alt du lar deg skremme av tanken på, gir du fra deg energien din til, slik at du suger det til deg, og det blir uunngåelig for deg. Da skaffer du deg erfaringene som skal til for å bekrefte det du tror på. Velger du derimot å tro motsatt, skaffer du deg erfaringene på dét i stedet. Slik flytter tro fjell i hvert enkelt tilfelle. Vi er alle imperialister, i og med at vi tror at alle andre må tro det samme som oss, ellers må de være gale. Men ingen oppfatter seg selv som dumme eller gale, uten at de har latt seg forføre til å tro slik av (nettopp dumme og gale mennesker; for kun i egenskap av oss selv eier vi forutsetningen for å kjenne oss igjen i andre; eller våre egne forestillinger om dem, vel å merke) andre. Da følger de Janteloven fullstendig; noe jeg anser som min samfunnsplikt å opplyse om, slik at de det gjelder om mulig kan velge å ombestemme seg nok til at de velger å tro på seg selv i stedet. :o)

—We're all imperialists; how do you want your personal empire to be? From this moment on and forward? What has already happened, are all silly mistakes we are experienced and mature because of! So why not change into a friendliy inkarnation for a change? Yes! Why not? What you give is what you get; what you give to yourself you give to give to others, so that they will reflect this energy outward toward anybody else, who in return will reflect this same energy back to you, tenfold! What feeling you give to this world, will determin what feelings this world would like to give back in return to you, and don't you stomack it, too bad. Then you need to loosen up and start taking care of yourselves. It is important that you do it well:

 1. You are exeptional.
  You must realize that you are as worthy as the sum of everyone and everytying else put together: For since we only in the capacity of ourselves own the presupposition to recognize and comprehend our own conceptions that we project upon anybody; then everything and everyone must be as worthy as we.

  Du er enestående.
  Du skal innse at du er like mye verd som summen av alt og alle andre er til sammen: For siden vi kun i egenskap av oss selv eier forutsetningen som skal til for å kjenne oss igjen i og forstå våre egne forestillinger om hvem som helst; så må jo alt og alle andre være det òg (like mye verd som vi er).
         
 2. You are more valuable than anyone can measure.
  You are to believe that you are as worthy as everyone; for only then you will respect yourself adequately so that you have enough self-respect to grant anyone to feel as worthy by you as you only then feel by them.

  Du er mer verd enn noen kan måle.
  Du skal tro at du er like mye verd som alle; for først da vil du respektere deg selv i tilstrekkelig grad til at du har nok selvrespekt til å unne alle andre å føle seg like verdsatt av deg som du først da føler deg av dem.
  Eller "øye for øye, tann for tann", som det så smukt er formulert i bibelen gjennom én eller annen misforstått oversettelse av uvitende mennesker med inngrodde fordommer om dem de trodde de skrev om.

         
 3. You can do something special.
  You must believe that you are as wise as anyone, and that everyone in the School of Life has as much to learn from each-other; for only then you will recognize the fact that you don't own any basis to create some destructive conception of yourself to despice or ridicule anyone through.

  Du kan noe som er spesielt for deg.
  Du skal tro at du er like klok som hvem som helst, og at alle i hele Livets Skole har like mye å lære av hverandre; for da først vil du innse at du ikke eier grunnlag for å skape deg noen destruktiv forestilling om deg selv å forakte eller latterliggjøre noen gjennom.

         
 4. You have got something to give to others.
  You are to imagine that you are as good as everyone else; for only then you will grant anyone to feel as good as you do.

  Du har noe å gi andre.
  Du skal innbille deg at du er like bra som alle andre; for først da vil du tillate hvem som helst å føle seg like bra som du gjør.

         
 5. You have done something to be proud of.
  You shall believe that you know more than everyone about how you best can be yourself in your particular manner; so that you can grant yourself the ability to realize that this is so for everyone else as well.

  Du har gjort noe du kan være stolt av.
  Du skal tro at du vet mer enn alle om hvordan du best kan være deg selvdin spesielle måte; slik at du kan unne deg å innse at det er slik for alle andre òg.

         
 6. You've got a bundle of unused resources.
  You must be aware that you are good at something; for only then you will realize that everyone else is good at something too.

  Du har store ubrukte ressurser.
  Du skal være klar over at du duger til noe; for først da vil du innse at alle andre også gjør det.

         
 7. You are good at something.
  You must laugh together with everyone, so that they will feel included, welcome and appreciate them selves when they reside in your company; enough to appreciate you for the same reason.

  Du duger til noe.
  Du skal le sammen med alle, slik at de kan føle seg inkludert, velkommen og sette pris på seg selv når de er sammen med deg; nok til å sette pris på deg for det òg.

         
 8. You can accept others.
  You must believe that everyone that relate themselves to you cares for you; for only then you will grant yourself the presupposition you need in order to care for anyone for any reason; within their particular premises.

  Du kan godta andre.
  Du skal tro at alle som forholder seg til deg bryr seg om deg; for først da vil du gi deg selv forutsetningen som skal til for å bry deg om hvem som helst for hva som helst; innenfor deres spesielle premisser!

         
 9. You've got the capacity to comprehend and learn from others.
  You shall believe that you have something to teach everyone; for only then you will allow yourself to realize that anyone has something to teach you.

  Du har evne til å skjønne og lære av andre.
  Du skal tro at du har noe å lære alle; for først da vil du tillate deg å innse at hvem som helst har noe å lære deg.
          
 10. Someone is fond of you.
  Noen er glad i deg.

Bear Cattlisle Yawnerson; BearCY
Bjørn Føyn Jespersen; BjørnFJ

About/Om Aksel Sandemose:
His birth name was Aksel Hansen. He was born in Denmark in 1899, and died in 1965, when he suddenly followed the Law of Jante completely, and committed suicide in Nesodden outside of Oslo, the capital of Norway. Jante was known as a fundamentalist Christian Danish town, described in the book called «A Refugee Crosses His Track». I – through my narrow-minded eyes – will derive this further to explain that the Law of Jante is written as a parody on the Law of Moses in the old testament of the bible; thou shalt not this, and thou shalt not that, but instead blame an idol god or -devil, who can take the responsibility for your own deficiently developed contact with your very soul's mental faculties and abilities, and as a consequence of this little misunderstanding; suffer in your place. Thus you create hell, rather than heaven; forget the sky in the realm of thoughts and dreams, so you see what you make with them, and believe something alright; even for every one of us – beyond your limiting reach! ;o)

Do you perceive me to be heretic or just plain informing like I mean to?

Anything that you've ever done to anyone, or believed that you did, will come back to you and haunt you in your next as short, suffering incarnation, says Yahweh. So it's best that you just play along with the boss, as the boss's new exciting toy. It's not exciting any longer. It is time to wake up and be your self for a change. We are entering the age of Light; and it is the light that comes from within everyone including you.

It is not a light that comes thundering down from some physical sky, it is your very soul contacting you for starting to live again; eternal like I choose to do, despite the Laws of both Jante and Moses mixed together in an equally unreckognizable mash. :o)

Hans døpenavn var Aksel Hansen. Han ble født i Danmark i 1899 og døde i 1965, da han plutselig fulgte Janteloven fullstendig og drakk seg i hjel på Nesodden utenfor Oslo. Janteloven presenteres som en galgenhumoristisk parodi over den selvdestruktive mentaliteten i den sekteriske fundamentalistisk kristne danske byen Jante, i boken «En flygtning Krydser Sit Spor». Dette kan i mine sneversynte øyne videreføres til å bety at Janteloven parodierer Moseloven i det gamle testamente i bibelen; «du skal ikke ditt og du skal ikke datt, men i stedet skylde på en idolgud eller -djevel, som du kan gi ansvaret for din mangelfullt utviklede kontakt med din egen sjels evner og muligheter», og som en følge av denne lille misforståelsen, lide for deg. Slik skaper man helvete og ikke himmerike; uten L – i tankene og drømmenes rike. Ta kontakt med drømmene og tankene dine, så du ser hva du gjør med dem og tro noe alreit; også for alle oss andre – utenfor din begrensende rekkevidde! (o;

Oppfatter du meg som kjettersk eller bare rett ut sagt opplysende som jeg ønsker å oppnå?

Alt du noen gang har gjort med noen, eller tror at du har gjort, vil komme tilbake og spøke for og jage deg i din neste, like korte og lidelsesfulle inkarnasjon, sier Jahvé. Så det er best at du bare spiller med i spillet med sjefen, som sjefens nye leketøy. Spillet fenger ikke mer; det har blitt kjedelig. Det er på tide å våkne opp og være deg sjøl til en forandring. Vi kommer nå inn i Lysets tidsalder; og dette lyset kommer innenfra deg selv og fra alt og alle andre som eksisterer i drømmene og tankenes rike, og som derfor projiserer videre inn i denne virkeligheten av oss alle gjennom vår tro i ansvarlig samarbeid.

Det er ikke noe lys du kan se komme dundrende ned fra en fysisk himmel, det er din egen sjel som kontakter deg for å la deg leve evig igjen; slik jeg bruker min hellige frie vilje til å velge for meg; på tross av både Jante- og Moselovene most sammen i en like ugjenkjennelig stappe. :o)

BearCY

Janteloven er et begreb skabt af Aksel Sandemose i romanen En flygtning krydser sit spor fra 1933. Romanen beskriver hovedpersonen, Espen Arnakkes, forfærdelige martyrium af en opvækst i byen Jante (heraf lovens navn) i begyndelsen af det 20. århundrede. Aksel Sandemose voksede selv op i Nykøbing Mors, og byen bliver ofte fremhævet som model for hans litterære Jante. Selv vedkender han sig i forordet til bogen kun at have benyttet Nykøbing Mors som netop model til Jante i det ydre omrids. Men den reelle og langt alvorligere anklage i bogen går på, at der findes et universelt Jante, som vi alle er skyldige i at bidrage til. Janteloven er ikke bundet til hverken Nykøbing Mors, til Danmark eller til begyndelsen af det 20. århundrede, men til den måde vi som mennesker behandler hinanden på.
Sandemose:
"Jante og Nykøbing er den samme by, så længe det gælder omridsene, naturen, de døde ting. Menneskene kan man lige så godt henføre til Ribe eller Arendal."

dansk Guttegutt i Oslo

Egoloven

Du skal ikke tro at du er noe!
Du skal ikke tro at du er like mye verd som jeg!
Du skal ikke tro du er klokere enn jeg!
Du skal ikke innbille deg at du er bedre enn jeg!
Du skal ikke tro at du vet mer enn jeg!
Du skal ikke tro at du er noe mer enn jeg!
Du skal ikke tro at du duger til noe!
Du skal ikke le av meg!
Du skal ikke tro at jeg bryr meg om deg!
Du skal ikke tro at du kan lære meg noe!

No crees que tù seas alguien
No crees que tù seas en el mismo nivel que yo
No crees que tù sepas màs que yo
No confundes que seas mejor que yo
No crees que tù seas màs listo que yo
No crees que tù seas màs que yo
No crees que tù sirva para alguna cosa
No reas de mi
No crees que yo me alegro de ti
No crees que tù me puedes ensenar algo.

fornorsket og kopiert fra dagboka i Gaysirprofilen guttegutt

BearCY HomoSite Klikk for å forstørre! Click to enlarge!
Adresseside - AddressPage

The Law of Jante is mainly based upon the idol-worshipping Law of Moses in the Bible's Old Testament that Jesus came to abolish.

According to my narrow point of view, the Law of Jante are the main foundation to all evil in this world:

Only when you follow the Law of Jante, do you attain the ability to despise yourself.

And only when you despise yourself, do you feel guilt because you—in your ignorance—allow yourself to despise God and the Creator of the universe (the spiritual part of Everything and Everyone including your eternal soul) because It keeps creating It's creation who is you.

Only when you feel guilt because you despise the Creator of the universe, you allow yourself to get intimidated into feeling fear of punishment. Even if you do not worship the idol of that particular religion. Because they are all the same; they are Anti-Christ. I state that all religions are Anti-Christ, because they are substitutes for the sacred free will of everyone and everything in existence. It is therefore not real; stop believing it.

Only when you let yourself get intimidated into feeling anxiety, you attain the ability to quit reasoning adequately rational, so that you instead of relating to what you are afraid of in yourself, play a projector and project what you fear into bogey pictures onto others in the world outside of you.

Only then the world appearantly becomes evil and dangerous in your mind, so that you may let yourself get seduced into believing that you have got to defend yourself against the ones you choose to project your personal fear upon.

And then you let yourself get seduced into believing that you have to do harm against the world in order to attain peace in your mind.

When you attack others in order to defend yourself against your own private fear, you attain the ability to give yourself feelings of guilt because you attack God's remaining creations in this world.

Then you lock yourself inside a vicious circle that no one else but you can bring yourself out of:

The easiest way of getting out of your vicious circle, is to consciously defying the Law of Jante in all you say and do.

Then you tear yourself apart from all feelings of guilt and shame, so that you feel guiltless, proud and safe.

And since we only through the properties of ourselves own the ability to reckognize ourselves in anyone, and thus believing that we know them, you then don't own any apprehension to give to anyone.

Only then you feel as the one you are: A God's holy Creation and responsible Co-creator of this world.

We are all responsible in God. No one can tear him- or herself apart from this responsibility. As long as you choose to believe that you own no power to do any good for yourself or others in this world, you are blindly following the Law of Jante.

Then you are a zombie—a living dead—who are blocking the way for everyone, and who create feelings of guilt, despise, hatred, violence, war and destruction.

Only YOU can change this. And only by entering inside yourself. Only by changing the realization you have of yourself into acknowledging that YOU ALSO ARE GOD; TOGETHER with Everything and Everyone.

Cease following the self-destrucitve Law of Jante!

No one can save the world alone; to that we need the co-operation of all members of the universe. Only by starting with yourself, you may influence others in copying you. We are all each-other's role models. As responsible co-creators of the universe, this is an essential lesson to both teach and learn. :o)

Janteloven bygger hovedsakelig på den idol-tilbedende Moseloven i Bibelens Gamle Testamente, som Jesus kom for å oppheve og ugyldiggjøre.

I følge mitt snevre synspunkt, er Janteloven hovedgrunnlaget for all ondskap i verden:

Først når du følger Janteloven, oppnår du evnen til å forakte deg selv.

Og først når du forakter deg selv, føler du skyld fordi du – i din uvitenhet – tillater deg å forakte Gud og Skaperen av universet (den åndelige delen av Alt og Alle inkludert den evige sjela di) for her og nå å skape sin skapning som er deg.

Først når du føler skyld fordi du forakter Skaperen av universet, lar du deg skremme til å føle frykt for straff.

Først når du lar deg skremme til å føle angst, oppnår du evnen til å slutte å tenke tilstrekkelig fornuftig, slik at du i stedet for å forholde deg til det du er redd for i deg selv, leker filmfremviser og projisere det du er redd for som skremselsbilder over på andre i verden utenfor deg selv som du ikke kjenner fra før, og som minner deg om de sidene ved deg selv du er flau over eller forakter.

Da først blir verden tilsynelatende ond og farlig i dine øyne, slik at du lar deg forføre til å tro at du må forsvare deg mot de du velger å projisere marerittene om deg selv på.

Da først lar du deg forføre til å tro at du må øve vold mot verden for å oppnå fred i sinnet.

Når du så angriper andre for å forsvare deg mot din egen frykt, oppnår du å gi deg selv enda mer skyldfølelse fordi du angriper Guds øvrige skapninger i verden.

Da stenger du deg inne i en ond sirkel som ingen andre enn du selv kan bringe deg ut av:

Måten du lettest kommer ut av denne onde sirkelen på, er å bevisst bryte Janteloven; eller følge Anti-Janteloven i alt du sier og gjør.

Da river du deg fri fra all skyldfølelse og skam, slik at du føler deg skyldfri, stolt og trygg.

Og siden vi kun i egenskap av oss selv eier anledning til å kjenne oss igjen i hvem som helst, eier du da ikke lenger noen angst for noen skremmebilder å projisere på noen.

Da først føler du deg som den du er: En Guds hellig Skapning og ansvarlig Medskaper av verden.

Vi er alle ansvarlige i Gud. Ingen kan rive seg løs fra dette ansvaret. Så lenge du velger å tro at du ingen makt har til å gjøre noe for deg selv eller andre i verden, følger du Janteloven blindt.

Da er du en zombie – en levende død – som er i veien for alt og alle, og som skaper skyldfølelse, forakt, hat, vold, krig og ødeleggelse.

Bare DU kan forandre på dette. Og kun ved å gå inn i deg selv. Kun ved å forandre oppfattelsen du har av deg selv til å innse at DU OGSÅ ER GUD; SAMMEN med Alt og Alle.

Vær en trygg rollemodell for andre: Slutt med å følge den selvødeleggende Janteloven!

Ingen kan frelse verden alene; til dét kreves samarbeid med alle verden består av. Bare ved å begynne med deg selv, vil du påvirke andre til å gjøre som du gjør. Vi er alle hverandres rollemodeller. Som ansvarlige medskapere av universet, er dette en vesentlig lekse å lære i Livets Skole. :o)

Formålet med å oppsøke Janteloven, analysere og finne ut av hva den innebar, var at min daværende personalsjef på HKB, Majorstuen T i Oslo og som ikke jobber der lengre, oppfatta Janteloven til å være viktigere for henne at jeg fulgte enn de av Samferdselsdepartementet godkjendte Befordringsvedtektene; som jeg vitterlig hadde skrevet under på at jeg måtte følge og som jeg derfor ikke så noen snarvei utenom: Jeg kunne miste jobben av å følge Janteloven på bekostning av Befordringsvedtektene; eller Reisevilkårene som de heter i dag!

 Jeg ser at Ruter i dag både har endra navnet til de opprinnelig kalte – i det minste så lenge jeg jobba der – Sporveiens Befordringsvedtekter og etter at jeg slutta der, Transportvedtekter; samt at de har fjerna den opprinnelige paragraf 3. Den som blant annet krevde at personalet plikta å sørge for at alle regler i Reisevilkårene blir fulgt. Hvilket jeg i dag ser at både er fullstendig utelatt i vilkårene og at derfor overses gjennomført av alle som jobber på T-banen i dag; såvidt av meg observert som daglig passasjer.

Men også merkelig nok av alle de mange vektere. Dette ved måten folk som bryter disse reglene ved for eksempel å balansere på hjul innenfor Ruters område, at forbudet mot dette så gjennomført overses av dem alle. Også av de som jobber der og derfor burde være orientert om ikke bare at, men også hvorfor dette er forbudt. Dette øyensynlig fordi at ingen av dem eier innsikt i årsaken til de bare derfor så tilsynelatende bakvendte og rare vilkårene eller at de ikke tør å bry seg med hverandre lenger.

Selv begrenser jeg meg i dag til først å se etter om jeg har tid, for deretter å oppsøke og ta for meg folk som jeg ser at kan være mottakelige for forklaringa mi til hvorfor det er godkjent av Samferdselsdepartementet som forbudt å gjøre hva det nå enn var de gjorde da de kom ned på plattformen. Forklare dem det sånn at også de ser fordelen ved å følge vilkårene fra da av og inn i framtida. Sånn at de slipper å risikere å snuble til å opptre som livsfarlige rollemodeller eller på annen måte forårsake framtidig skade som gjør at de havner i gjeld til Ruter uten dekning av noe forsikringsselskap; som avhenger av at man har fulgt alle vilkår for å oppholde seg der.

Samt be dem si fra om dette like rolig og bare til alle som de føler at de kan nå igjennom til ved å snakke med dem om det. Og ikke snakke det mot dem; for i så fall bare å oppnå mer motstand og ulydighet mot reglene. Og at irettesttelsen kanskje til og med ender opp som bråk.

For da vil etterhvert denne tankemåten ta over som den normale og etterhvert gjøre at alle sier fra igjen; slik som vi gjorde før; da vi ennå brydde oss om alle som vi møtte på vår vei.

www.bearcy.com

External Link!

You are visitor number:
Du er besøkende nummer:

since siden 2017
This page was birthed on Friday, the 27th of December in 1996.
This site contains 250 Mb and is updated frequently.

Denne siden ble påbegynt fredag, den 27. desember i 1996.
Dette nettstedet inneholder 250 Mb og blir oppdatert jevnlig.

www.bearcy.com

BearCY's GayMaze --- Password Protected Link!   BearCYs Homse-Labyrint --- Passordbeskyttet Peker!
BearCY's HomoSite   BearCYs HomseNettsted

Besøk på denne siden fra 8. april i 2003: BearCY's HomoSite: Mix of Pantheïstic Enlightenment with Gay Pornography.

OnLiner!