Vil et nytt holistisk livssynsforbund se dagens lys i 2002?

Er 90-årenes «indre reise» nå i ferd med å forankres i en ytre sosial virkelighet? Mye tyder på det, ikke minst i lys av planene om å starte noe som noen deltakere på rådslagningskonferansen Oslo kalte «en holistisk og åndelig orientert variant av Human-Etisk Forbund».

• Av Inge Ås og Øyvind Solum.

1.—2. september ble det avholdt en rådslagningskonferanse i Oslo som etter hvert kan vise seg å få stor betydning for store deler av den «alternative» og «holistiske» bevegelsen i Norge. Det deltok sytten personer fra hele landet, og de fleste av disse kom fra forskjellige, store alternative foreninger, nettverk eller sentre.

Målet med konferansen var å «brainstorme» rundt ideen om dannelsen av en ny organisasjon. Denne skulle kunne fylle et behov vi mente ingen av de nåværende trossamfunnene eller livssynsorganisasjonene i dag gjør. Vi er nå så mange at vi bør kunne forvente å bli hørt og bli tatt hensyn til i resten av samfunnet. For å klare dette er et tettere samarbeid antakelig nødvendig. Det er også rimelig at vi skal begynne å nyte godt av den samme økonomiske statlige støtten som både ateister og religiøse mottar.

Arrangementsgruppa for rådslagningskonferansen besto av Kathrine Stenberg, Øyvind Solum, Miranda Weiz og Inge Ås. Gruppen hadde kommet sammen på bakgrunn av en del artikler i Alternativt Nettverk rundt samme tema.

Til konferansen inviterte vi personer ut fra ønsket om geografisk spredning, balanse med henhold til kjønn og representasjon fra forskjellige aktive nettverk rundt omkring i landet. Vi forsøkte å få med aktive personer med gode nettverk som vi mente ville ha forskjellige synspunkter på denne ideen. Mange andre kunne ha vært med, og det var også noen flere som ble invitert, men som ikke hadde anledning til å delta. Men vi gjorde et utvalg med tanke på å få en stor spredning av impulser, og samtidig være en liten nok gruppe til at plenumssamtaler ville være mulige. Ideen var å finne ut av om ideen var moden. Og dersom den var det – å sette i gang en prosess mot virkeliggjørelse.

Med den unike situasjon vi står i i Norge, med statens bevilgninger også til andre trossamfunn og livssynsorganisasjoner enn Den norske kirke, er det nesten automatisk duket for et godt økonomisk grunnlag for et slikt tiltak – forutsatt at mange vil være med. Dessuten har Human-Etisk Forbund gått foran med sitt arbeid for å få godkjent livssyn på like fot med tro.

I løpet av de to dagene hadde vi forskjellige samtaler om vyer og verdier – motiver og håp – bredde og slagkraft. Det viste seg raskt at mange hadde lignende tanker rundt viktigheten av et slikt prosjekt og de mulige fallgruvene.

Det ble relativt raskt avklart at vi ønsket å danne en livssynsorganisasjon og ikke et trossamfunn. Vi ønsket ikke å etablere en ny religion. Vi diskuterte hvordan et livssynssamfunn har større muligheter til å kunne romme våre forskjellige troer og tanker om liv og ånd, enn et trossamfunn med faste dogmer. Human-Etisk Forbund ble i den forbindelse referert til. De har fått aksept for at de ikke er en religion, men et livssyn som et alternativ til religion, og støttes av offentlige ordninger like mye som trossamfunnene. Vi ønsket derfor å danne en holistisk livssynsorganisasjon, ikke et trossamfunn, men hvor holisme også omfatter den spirituelle dimensjonen.

Et «helhetlig» eller «holistisk» livssyn var dermed en fellesnevner, inkludert begreper rundt «ånd» og «åndelighet». Vi delte ønsker om å favne bredt og tolerant og samtidig være både tydelig og betydningsfull i forholdet til samfunnet. Vi ville skape noe som både ivaretok våre egne folk, og som kunne tale «vår sak» i resten av samfunnet. Arbeidsoppgavene og mulighetene er enormt mange. I diskusjonen var flere også opptatt av muligheten for utvikling og offentlig godkjenning av alternative ritualer, samtidig som det ble påpekt at vi ikke måtte skape én ny religiøs eller rituell form, men heller skape en ressursbank for et mangfold av tilnærminger. Det at vi får vår rettmessige andel av «kirkeskatten», vil kunne hjelpe oss til på mange måter å «ta sjelen tilbake», noe som ble et «slagord» på møtet.

De fleste ville unngå ordet alternativt fordi vi selv ikke anser oss som bare det – og vi tenkte fram i tid. Det alternative er nå i ferd med å bli «mainstream», og det er blant annet denne prosessen vi ønsker å bidra til å forsterke. Vi ønsket å finne en ny og lett forståelig merkelapp som ikke så lett ble oppfattet som å sette oss på siden av samfunnet, men som heller ga signaler om en helhetstenkning. Flertallet syntes at ordet holisme ble mest dekkende.

Hovedmålgruppen for forbundet vil antakelig være de individuelle livssynsmedlemmene. Det er kun livssynsmedlemmer som ikke er med i et annet trossamfunn i Norge vi kan få statsstøtte for. Likevel vil vi kunne utvikle andre tilknytningsformer, f.eks. som støttemedlemsskap for enkeltpersoner eller grupper som vil beholde sitt medlemskap i andre registrerte tros – og livssynssamfunn. Vi diskuterte hvordan forbundet først og fremst kunne være en positiv pådriver for holistiske verdier, og ikke primært stå i konflikt med andre grupper. Det kan tenkes at mindre trossamfunn, fora og sentre kan tilslutte seg i forskjellige former.

På møtet ble det nedsatt to smågrupper. Den ene laget et råutkast til formålsparagrafer basert på noen av de ideene som kom fram på konferansen. Den andre kom med ideer m.h.t. mulig organiseringsmodell. Disse er nå ute til «høring».

Forslag til formålsparagrafer:

§ I: Holistisk Forbund er en lissynsorganisasjon som vil fremme individets rett og mulighet til å søke og finne sin egen åndelige mening og praksis.

§ II: Holistisk Forbund er en organisasjon for mennesker som har et livssyn bygget på omsorg for alle medskapninger, og en oppfattelse av verden som et hele, hvor det åndelige og fysiske er en del av samme helhet.

§ III: Holistisk Forbund ønsker å fremme mangfold og toleranse.

§ IV: Holistisk Forbund vil tilby ritualer og seremonier fra forskjellige tradisjoner. Vi ønsker så langt som mulig å dekke individets behov for selv velge tradisjon og form ved viktige overgangsfaser i livet, som fødsel, død, ekteskap, skilsmisse, overgang fra barn til voksen og lignende.

§ V: Holistisk Forbund vil arbeide for utvikling og spredning av kjærlighet og glede.

§ VI a: Holistisk Forbund vil bruke tid og ressurser på å fremme og støtte følgende:

§ VI b: Holistisk Forbund vil arbeide for det som beskrives under punkt VI. a gjennom opplysningsarbeid, debatter, møter, foredrag og andre aktiviteter.

Forbundet vil også så langt som mulig støtte prosjekter og tiltak utenfor forbundet som har de samme mål.

§ VII: Holistisk Forbund støtter de idealer og prinsipper som kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring og Verdenserklæringen (The Earth Charter).

Idéer om organisering:

Organisasjonsgruppen foreslo at Holistisk Forbund burde deles opp i fem regioner – Nord, Midt, Vest, Syd og Øst – som hadde forholdsvis stor grad av uavhengighet. Fra hver av regionene velges det representanter til et sentralråd fra og for hele landet, som sørger for den nødvendige samordningen mellom regionene. Regionene holder slike valg i forbindelse med et årsmøte for alle medlemmer.

Etter hvert som økonomien tillater det, vil det også være aktuelt å ansette folk. Særlig gjelder dette kanskje i sentraladministrasjonen, men sikkert også i regionene. Organisasjonsgruppen foreslår også at det dannes forskjellige undergrupper som kan ha ansvar for ulike funksjoner eller tema, som for eksempel media, økonomi, administrasjon, arrangementer, nye idéer osv.

Det er ønskelig at funksjoner rulleres mellom personer og regioner, og helst slik at det blir overlapping av gamle og nye; samtidig som det også er viktig å ta vare på nødvendig kontinuitet.

Framdrift:

Vi må understreke at forslaget til formålsparagrafer m.m. er utarbeidet av en arbeidsgruppe, og at disse ikke er diskutert samlet på rådslagningskonferansen i denne formen. De endelige vedtektene kan derfor se en del annerledes ut, og de som blir vedtatt i forbindelse med stiftelsesmøtet, vil sikkert også være i videre endring senere, etter hvert som organisasjonen utvikler seg. Alle tilbakemeldinger på disse vil vi sette stor pris på. Både ros og kritikk og nye forslag mottas med takk.

Alle forslag vil tas opp til vurdering på en ny rådslagningskonferanse i Bergen i januar. Målet er å utforme forslag som kan brukes på et stiftelsesmøte en gang senere på våren eller høsten 2002. Invitasjon til stiftelsesmøtet vil bli offentliggjort. Vi oppfordrer enkeltpersoner og grupper til å samle seg til debatt rundt dette tema og sende inn sine synspunkter.

På Alternativmessen i Oslo Spektrum 16.—18. november vil det også være flere møter hvor disse idéene blir presentert og debattert.

Kontaktpersoner:

Inge Ås, Lilleakerveien 56 B, 0284 Oslo, tel. 22732133, epost: iliana@iliana.no

Øyvind Solum, Bjørnestupet 7, 1453 Bjørnemyr, tel. 66910105, epost: osolum@altnett.no.

Ansvarlig: Alternativt Nettverk tlf: 22 67 62 01

OnLiner!