Energikroppen

Klikk for å få Stort bilde!
Skriv til BearCY

1. fysisk

2. Den eteriske aura

3. Den astrale aura

4. Den mentale aura

5. Den åndelige aura / kvalitetsauraen

Aura
En aura består av meget fint vibrerende energier. Det er dem vi ofte ubevisst har merket, når vi snakker om at en person utstråler gode eller dårlige vibrasjoner.

Mange mennesker tror at aura kun er noen fine farver, som stråler omkring mennesket. Men aura er mye mer. Den er et uttrykk for hele menneskets personlighet og muligheter. Hvis man kan se eller føle auraen til en person, og forstå det man ser, så kjenner man svært nøyaktig denne personens kvaliteter, blokkeringer, mekanismer og sunnhetstilstand.

Mennesket kan sies å ha fem forskjellige «kropper». Den fysiske, den eteriske, den astrale, den mentale og den åndelige.

Ordet aura betyr utstråling. Auraen er refleksjoner, eller utstråling av de ikke-fysiske sider, eller «kropper», ved mennesket, og er altså i fem lag (inkludert den fysiske kroppen).

De fire lagene i auraen som vi ikke kan se med de fysiske øynene våre (som jo er en del av den fysiske kroppen og derfor ikke kan oppfatte annet en det som er fysisk), har hver sin funksjon og energitetthet. Jo lenger vi kommer ut fra den fysiske kroppen, dess hurtigere / finere er vibrasjonshastigheten.

Når vi beskriver en aura, setter vi den ofte inn i vår daglige 3-dimensjonale virkelighetsoppfatning, men det kan man i virkeligheten ikke gjøre. Moderne fysikk er inne på at verden faktisk er 10-dimensjonal, eller i enda flere dimensjoner. Kanskje er det nødvendig med en 10-dimensjonal virkelighetsoppfatning for å virkelig kunne forstå oppbygningen av auraen.

Å se eller sanse aura
Mange mennesker kan se en annen persons aura. Men man ser ikke alle lagene på én gang. Man kan likesom på en TV, stille seg inn på å oppfatte forskjellige «bølgelengder» av auraen, og se de enkelte lag hver for seg. Noen mennesker er særlig gode til å «stille seg inn» på det astrale lag, andre har særlige evner for å sanse inn det åndelige lag, og så videre.

Å lære å se / fornemme / sanse eller merke en aura er ikke vanskelig. Det finnes mengder av øvelser du kan gjøre for å lære deg dette – bare let omkring på Internet, for eksempel, så finner du det nok; eller allerhelst – kjøp boken dette er skrevet av fra!

Man kan komme ut for at to forskjellige mennesker sanser tilsynelatende vidt forskjellige og motstridende ting i auraen hos én og samme person. Da kommer «analysatoren» vår straks inn og sier: «Noe sånt vås! De kan ikke ha rett begge to!» Men her må vi forstå at ikke to mennesker er like, eller har samme sanseapparat, og de kan heller ikke stille inn på eksakt samme bølgelengde. Det er så mange bølgelengder og nivåer i en aura, at vi ikke kan utelukke at begge har rett i sin oppfattelse og sansing.

Jeg vil her gi en kort beskrivelse av menneskets fem forskjellige kropper / energifelt og deres funksjon:

Den fysiske kroppen
Funksjonen til den fysiske kroppen er å være det «verktøyet» vi bruker for å uttrykke alle plan / kropper ved oss selv.

Vitenskapen forteller oss at alt i universet består av energi. Alt hva vi ser, smaker og rører ved, er i bevegelse. Fast stoff er i virkeligheten en illusjon. Det består av energivibrasjoner i interaksjon med hverandre.

Slik forholder det seg også med den fysiske kroppen. Den er en fysisk manifestasjon, et bilde av hele vårt energifelt, alle våre tanker, følelser og kvaliteter. Kroppen din viser deg hvem du er; hvordan du tenker.

Det eteriske energifelt
Tettest inntil kroppen finner vi det eteriske energifeltet. Det har tre oppgaver: å ta i mot, å lagre og å gi videre livsenergi. Med livsenergi mener jeg her den energien av ultrafiolett og infrarød stråling som frigis gjennom solens kjernefysiske prosesser. Denne energien er vi som mennesker avhengige av for å kunne leve. Noen kaller livsenergien for bioenergi, andre kaller den prana eller chi. Hver kultur har sitt eget navn for denne energien.

Det eteriske skal spre ut energi over den fysiske kroppen, koordinere denne energien, og skape forbindelse mellom de forskjellige celler i kroppen, så de klarer å arbeide sammen som en helhet.

Når det eteriske slutter å fungere, kan kroppen ikke lenger ta i mot livsenergi, og den fysiske kroppen dør.

Oppbygningen av det eteriske feltet
Det eteriske feltet gjennomstrømmer hele den fysiske kroppen og former seg nærmest som en kopi av denne. Utstrålingen av energien går opp til 10 cm ut fra kroppen. Feltet er grovt sagt bygget opp av energilinjer som løper på kryss og tvers av hverandre og danner et fint nettverk. På steder hvor linjene krysser hverandre, blir det skapt noen kraftsentra. Dette kalles for de eteriske energipunktene.

I det eteriske feltet er det dessuten plassert syv store energisentra. Dette er sentre med særlig stor konsentrasjon av energi og med særlige fysiske og psykiske egenskaper. De er plassert opp langs forsiden av ryggraden, og helt opp til toppen av issen. Disse syv sentrene kalles chakra.

Man kan dele opp det eteriske feltet i fire lag, to ytre og to indre. De ytre og de indre lag er atskilt av den fysiske huden.

De to ytre lag er den del man kan se som en gråhvit lysende silhuett rundt omkring den fysiske kroppen, når man stiller seg inn på å se aura. De to indre lag er den del av det eteriske som er inne i den fysiske kroppen.

Det aller ytterste laget av de fire lagene, er en refleksjon av alt hva vi har inne i oss. Det er dét vi stråler ut av overskuddsenergien vår. Det kalles også for Sunnhetsauraen og fungerer som immunforsvaret. Jo mer vi gir lov til å stråle ut fra vårt indre, dess sterkere blir dette laget.

Det andre laget i det ytre feltet er et bilde på livsaktiviteten vår. Et bilde på alt hva vi gjør hver dag, hva vi tenker og føler, og hvordan vi manifesterer oss.

Det tredje laget, som ligger like innunder huden, representerer det som er ekte ved mennesket. Noe som er i forhold til sannhet og ærlighet. Man kan kalle dette laget for Sannhetslaget. Når vi uttrykker oss eller gjør noe overfor andre mennesker som er ekte eller ærlig, så er det dette laget vi bruker energi fra.

Det fjerde og innerste laget kalles for «den kjemiske struktur». Når vi trekker livsenergi, prana, inn fra solen, så er det dette laget som mottar energien. Dette laget har stor innflytelse på hele den kjemiske struktur i den fysiske kroppen, blant annet på hvordan vi opptar mineraler, vitaminer og proteïner.

Sannhetslaget
For å oppnå god funksjon i det eteriske feltet, er det viktig at vi er i overénsstemmelse mellom den vi er, og det vi viser, gjør eller uttrykker.

Hver gang vi lyver eller er uekte overfor oss selv eller andre, skjer det en reaksjon i det eteriske feltet. Da lukker vi av for Sannhetslaget. Dette medfører en atskillelse, og dermed en deling i det eteriske mellom det andre og det tredje laget. Dette betyr at de eteriske energistrømmene som løper i alle fire lag, ikke klarer å fungere optimalt, og hele det eteriske feltet svekkes dermed ned.

Vi kjenner alle sammen til indre motsetninger. Følelsene våre vil én ting, men oppdragelsen vår sier oss noe annet. I dét øyeblikket vi ikke lar sannhetslaget komme til uttrykk på grunn av denne motsetningen, skjer delingen av det eteriske. Vi lukker av for de dypere følelsene våre, det som er sant for oss, dybden i oss selv.

Etterhvert kan vi slett ikke merke hva som egentlig er godt for oss selv, eller hva vi virkelig føler noe for. Vi kan ikke la dypere lag av oss selv stråle ut til omgivelsene, og vi blir overfladiske og føler oss splittet. Jo mindre livene våre er i overénsstemmelse med den vi er, og det vi dypest sett føler for, dess mer delt blir det eteriske. Den frie bevegelsen i energistrømmene hemmes, og immunforsvaret svekkes. Vi blir sårbare og mer mottakelige for sykdommer (som for eksempel HIV og AIDS!).

Når vi snakker usant, kan man med et spesielt apparat måle en endring i hudens fuktighet i forhold til når vi snakker sant. Dette er delingen i det eteriske som registreres fysisk. Man har i visse situasjoner brukt denne målemetoden som en «løgndetektor».

Å ville være hel, betyr å si ja til ærligheten. Det krever mot å utvikle seg og slippe løgner. Men når vi er uærlige, viser vi ringeakt overfor oss selv og overfor våre medmennesker. Å være ærlig betyr å vise respekt og ære, både overfor oss selv, og omgivelsene.

Ærlighet er noe av det usynlige i helbredelse.

Inntak av livsenergi
Miltsentret, som sitter frem mot, på kanten av den venstre nedre ribbenskanten, er hovedsentret for inntak av livsenergi fra solen. Det vil si, at hvis dette punktet fungerer dårlig, vil det være dårligere inntak av livsenergi. Miltpunktet er sterkt knyttet til Solar Plexusenergien og våre emosjoner. Emosjonelle problemer vil derved svekke miltsentret og dermed inntak av livsenergi.

Emosjoner = det «lavere» aspektet ved følelsene våre. De «instinktive», eller «dyriske» følelsene, som vi ofte har problemer med å kontrollere dersom vi har et ikke-fungerende Solar Plexus chakra.

De fysiske cellene i kroppen har bruk for livsenergi fra solen. Denne energien skal blant annet brukes til å opprettholde balansen, polariteten, det vil si den korrekte spenningen mellom positiv og negativ ladet energi i cellen.

Hvis cellene ikke får den livsenergien som de har bruk for, mottar de ikke den overordnede styring som er nødvendig for å oppføre seg hensiktsmessig. Da danner de sin egen form for polaritet, som er motsatt av den naturlige. Dette kan medføre at cellene deler seg uorganisert og oppfører seg etter helt andre lover. Det er dette som skjer i for eksempel kreftceller.

Omsetning av livsenergi til kroppens prosesser
Solen —> Miltsentret —> Eteriske energifelt —> Chakraene —> Energistrømmer —> Det autonome nervesystem —> Hormonproduserende kjertler —> Hormoner i blodet —> Kroppens funksjoner.

Fra miltpunktet fordeles energien ut over hele det eteriske felt og tas inn gjennom den kjemiske struktur. Herfra kan de enkelte chakra nå motta energi, avhengig av deres funksjonsevne. Hvis chakraet for eksempel fungerer dårlig, kan det ikke oppta så mye energi som ellers.

Chakraene står i forbindelse med de eteriske energistrømmene, og den inntatte energi overføres fra chakraene til disse strømmene. Energistrømmene er tett forbundet med det autonome nervesystem, og hermed stimuleres nervene. Det autonome nervesystem stimulerer de hormonproduserende kjertlene, og dermed frigis hormoner i kroppen.

Hormonen transporteres rundt i kroppen via blodet og gir liv til de forskjellige systemer og funksjoner i kroppen. Den fysiske kroppens funksjon blir på denne måten et uttrykk for hvordan de ikke-fysiske energiene fungerer.

Sunnhetsauraen
Når chakraene, energistrømmene og energipunktene våre fungerer optimalt, vil vi kunne oppta mer energi enn vi skal bruke til de fysiske og psykiske prosessene i kroppen. Da får vi overskuddsenergi. Denne overskuddsenergien vil reflekteres ut fra oss som en overflatestråling i det ytterste laget av det eteriske feltet, sunnhetsauraen. Tykkelsen av sunnhetsauraen er på denne måten et uttrykk for vår sunnhetstilstand og fungerer som immunforsvar. Man sier jo likefrem at et menneske stråler av sunnhet.

Når jeg snakker om immunforsvar i et aurisk perspektiv, mener jeg ikke bare evnen til å beskytte seg mot infeksjonssykdommer. Jeg mener også evnen til å beskytte seg mot alle andre påvirkninger utenfra, som truer helbred og balanse, både fysiske og psykisk.

Vi snakker om det å være «hudløs». Vi er hudløse når vi tar oss altfor nær av påvirkninger fra omgivelsene, eller hvis andres emosjoner kan gjøre oss dårlige. Dette skjer når sunnhetsauraen er for tynn. Da føler vi oss sårbare.

Svekking og styrking av immunforsvaret
Det kan være mange grunner til at immunforsvaret svekkes, for eksempel stress som forhindrer inntak av livsenergi.

Svekkingen av immunforsvaret skjer som sagt også når det er manglende forbindelse mellom de fire lagene i det eteriske felt.

Ved lengre tids forbruk av narkotika, hasj eller alkohol, dannes det «hull» i det eteriske felt, og dette betyr at personen ikke lenger har en naturlig beskyttelse, hverken overfor sykdommer eller følelsesmessige påvirkninger. Slik kan ubevisste sider fra det astrale lag uhemmet dukke opp i bevisstheten på tidspunkt hvor personen slett ikke er klar til å se disse sidene ved seg selv i øynene. Resultatet er ofte angst og paranoïa. Vedkommende projiserer så disse sidene ved seg selv over på alt og alle omkring seg, og reagerer i panisk selvforsvar overfor alt og alle.

Jeg vil også nevne at sjokkopplevelser også kan danne slike hull i det eteriske.

Healing kan være med på å reparere disse hullene. Men det kan ta lang tid å bygge beskyttelsen opp igjen.

Å leve et liv i overénsstemmelse med den vi er, å være fullstendig ærlig i alle sammenhenger, å gjøre det vi føler for å gjøre, og å unngå stress, er alle sammen viktige faktórer for å styrke immunforsvaret. Men like viktig er det å sørge for rikelig med frisk luft og fysisk mosjon, samt en variert, sunn kost. Friske matvarer, økologisk og biodynamisk dyrkede produkter inneholder langt mer livsenergi / prana enn andre matvarer.

Utbrenthet
Sunnhetsauraen er også den del av auraen vår som kan gi andre mennesker mer energi. Har du et sterkt eterisk lag, vil du alltid virke livgivende på andre, mens mennesker som har underskudd i sine eteriske felt, ubevisst forsøker å tappe energi fra andre. Det kan føles svært drenérende eller tappende å være i selskap med personer som er i underskudd.

Fenomenet «utbrenthet» er noe som man i dag er svært oppmerksom på, noe som er svært alminnelig hos folk som arbeider med andre mennesker, som for eksempel sosionomer (-nauter?), støttekontakter, behandlere, rådgivere eller pedagoger.

Mange i disse grupper av mennesker, føler seg utbrent og tappet ved arbeid med mennesker som er i underskudd. I sitt ønske om å hjelpe andre mest mulig, har de lett for å avgi all sin eteriske energi til pasientene / klientene. De glemmer seg selv, og det svekker på lengre sikt deres eget immunforsvar, fysisk som psykisk. Dette medfører ofte at de føler seg trette og irritable.

Når vi begynner å forstå hvordan det menneskelige energisystemet virker, så åpner det seg muligheter for å gi til andre på en måte så vi ikke tapper fra vårt eget energilager. vi kan lære å «kanalisere». Det vil si å suge inn energi fra et energilager utenfor vårt eget eteriske felt.

Det astrale energifelt
Det astrale energifeltet skapes ut fra loven om tiltrekning og frastøtning. Det er en energi, som enten beveger seg mot noe, eller vekk fra noe; altså en energi som hele tiden er i bevegelse. Bevegelse skaper og setter noe i gang, og det skaper blant annet et forhold mellom mennesker. Den aller første kontakten mellom to mennesker vil alltid være fra det astrale og den vil dermed være emosjonell.

Man kan si at det astrale har en spesiell måte å reagere på. Det sier: «Det der liker jeg ikke, derfor vil jeg ikke ha dét», eller: «Det der liker jeg, derfor vil jeg ha det». Det astrale feltets hovedfunksjon er derfor å gi oss den motivasjon vi trenger for å gi oss det lille puff som får oss i gang til å handle.

Utstrålingen av dette feltet ligger som et slags eggeskall rundt om oss. Den kalles den astrale aura eller den emosjonelle aura og strekker seg 30-50 cm ut fra den fysiske kroppen. Det er ofte den del av auraen, vi har sanset, når vi snakker om at en person har gode eller dårlige vibrasjoner.

Det astrale er sete for våre emosjoner. Det kan være for eksempel lyst, begjær, lidenskap, sjalusi, misunnelse, angst, hat, grådighet, nærtagenhet, irritasjon, skyld eller forelskelse.

Projeksjoner
Den emosjonelle tilstand skaper det vi kaller «skyggesidene» våre. Det er sider av personligheten, som vi av forskjellige grunner har lukket ute av dagsbevisstheten. Sider som er der og daglig påvirker oss, men som vi ikke selv føler oss modne til å legge merke til.

Skyggen kan lagre seg i personligheten, for eksempel som resultatet av noe våre foreldre ikke aksepterte hos oss, da vi var barn. Noe vi lærte å fordømme eller skamme oss over, eller late som om ikke eksisterte. Vi la et mørkt slør over det, og sørger nå for at energien i området ikke kommer frem til bevisstheten og viser oss, at vi inneholder slike «stygge» sider.

Vi har dermed dannet en blokkering. Det er et område i energifeltet vårt, som ikke er i naturlig sirkulasjon, og som vi ubevisst bruker en masse krefter på å holde nede.

Undertrykkelsen resulterer i en falsk identitet. Hvis vi for eksempel i barndommen er blitt skjelt mye ut for å snakke for høyt, så lærer vi hurtig å glemme, at vi har denne tilbøyeligheten. Vi venner oss til å snakke med en sakte og dempet stemme, som ikke kan støte noen.

Når vi så ute i livet møter en person, som snakker litt høyere enn andre, så lar vi oss irritere grenseløst over denne personen. Vi har nå fått oss et speil for de sidene ved oss selv som vi ikke aksepterer. Irritasjonen er et sikkert tegn på, at vi her har en skyggeside. Hvis vi ikke oppdager denne lille mekanismen, så ser vi slett ikke hva personen ellers inneholder av flotte sider. Vi ser kun det vi lar oss irritere over.

Denne mekanismen kalles for en projeksjon. Projeksjoner forhindrer en ekte kommunikasjon mellom mennesker.

Troll kan ikke leve i lys
Man kan lære seg selv og sitt astrale felt å kjenne, hvis man tør se på sine egne skyggesider. Men det er selvsagt alltid vanskelig, for skyggesidene 1igger jo i det ubevisste.

En måte å lære skyggen å kjenne på, er via erkjennelsen av ens projeksjoner. Prøv for eksempel å se, at når du peker på en annen, så er det tre fingre, som peker inn mot deg selv!

En annen viktig måte er å arbeide med drømmene du har om natten. Drømmene er en åpning av døren inn til det ubevisste.

De undertrykte delene av oss, ønsker til stadighet å slippe ut av fengslet sitt, og gi oss frihet. Selv om vi ikke ser eller merker fortrengningene, er de der allikevel.

En av våre oppgaver som mennesker i dag, er å komme i harmoni med emosjonene. Å turde se, forstå og dernest akseptere, hva vi består av. Når vi kun vil kjennes ved visse deler av oss selv, og fordømmer andre, så er vi ikke hele mennesker.

Troll som ferdes i mørke er farlige, men troll som kommer frem i dagslyset og får kjærlighet, har ingen makt over oss. De går i tusen stykker, og vi kan få tilgang til skattene deres. På samme måte er det med skyggesider. Når de kommer frem i lyset, er vi ikke lengre styrt av dem. Da er det oss som bestemmer over dem. Eller de forsvinner som dugg for solen, og vi får energien vår tilbake.

Dette er noe av det usynlige i helbredelse.

Det mentale energifelt
Det mentale energifelt har evnen til å skape bilder, forestillinger og forklaringer. Formålet til dette energifeltet er å gi oss retning.

Likesom det astrale, har det mentale felt det slik, at det identifiserer seg med ting utenfor seg selv: «Jeg er noe i kraft av at andre ser meg og i kraft av det jeg eier, arbeidet mitt og familien min».

Refleksjonen av det mentale energifelt ligger som en kule rundt omkring hodet og kalles den mentale aura. Nederst går den gjennom Hjertechakraet, og på sidene går den gjennom de to skulderpunktene. Det mentale energifelt er et uttrykk for vårt tankeunivers. Her er evnen til både logisk og ulogisk tenking. Her sitter intelligens og idéer og evnen til å løse oppgaver, samt intuisjon, fantasi og innsikt. Her er kun den begrensning, vi selv setter.

Mange mennesker bruker stort sett kun den innerste lille del av det mentale, tett omkring hjernen. Når vi snakker om høyere bevissthet, så menes det med dette, en bevissthet som overskrider de normale grenser for tenking, en tilstand hvor det mentale energifelt utvider seg ut over den grensen vi kaller normal.

De fleste mennesker opplever i glimt, at denne grensen overskrides og kommer derved i kontakt med opplevelser som de ikke er i stand til å forklare eller beskrive med ord. Det kan for eksempel være mystiske opplevelser, eller opplevelser som er særlig inspirerende.

Man kan bruke det mentale felt på mange måter. Noen bruker det på en emosjonell måte, for eksempel til snedighet, være utspekulert, manipulasjon, snyt og bedrag. Andre bruker det mentale på en mere åndelig måte, for eksempel til ærlighet, klarhet, lojalitet, hensynsfullhet, verdighet og kreativitet.

Å ta beslutninger
Det sies, at vi har over 50.000 tanker om dagen. Enhver tanke er energi. Mange av tankene våre er relatert til beslutninger, for eksempel den klassiske lille: «Fra i morgen går jeg på slankekur!» Tilsynelatende en uskyldig beslutning. Men en beslutning er en tanke og dermed en energi som er sendt ut fra det mentale. Hvis energien ikke blir brukt, det vil si får et uttrykk, så hopes den opp og blir til en blokkering.

Hvor ofte «glemmer» vi ikke å gjøre noe ved våre beslutninger? Vi tar dem ofte ikke særlig alvorlig. Når i morgen kommer, så skjer det ofte dette: «Jeg tror jeg venter», og så videre.

Den gradvise opphoping av uforløst mental energi skaper flere og flere problemer. Det kommer «snø på skjermen». Dette slører etterhvert til evnen til å se og tenke klart, og til å løse problemer.

Å utvikle det mentale betyr blant annet å være mer bevisst på beslutninger. At man ikke tar beslutninger man ikke på forhånd føler seg trygg på at man kan fullføre, og at man fullfører de beslutninger som man har tatt. Man må også gjøre det klart for seg, om man selv føler for det man har besluttet, eller om man har latt seg overtale av andre.

Å være besluttsom er noe av det usynlige i helbredelse.

Det åndelige energifelt
Det åndelige energifelt representerer det laget, hvor vi har vår sanne identitet. Det er området, hvor man er sentrert i seg selv, og har en følelse av «jeg er» eller av «væren».

Refleksjonen av det åndelige felt stråler aller ytterst i energifeltet vårt, og kalles kvalitetsauraen. Denne delen av energifeltet er et slags opplagringssenter for de evner og kvaliteter som vi er født med, og som vi har til rådighet gjennom hele livet. Det er våre høyere potensial, de sterke sidene ved oss selv. Det kan for eksempel være evner i lederskap, rytmesans, balanse, presisjon, tålmodighet, generøsitet, empati, upartiskhet, innlevelsesevne, visdom, intuisjon, aktivitet, vitalitet verdighet, ærlighet eller evne til å samarbeide med andre.

Når vi er i kontakt med kvalitetsauraen, føler vi oss rolige og fylt med glede. Når vi føler at vi er i vårt «ess», eller når vi opplever at tid og sted er opphevet, at vi bare er, så er dét tegn på kontakt med kvalitetene. Her føler vi oss hjemme, og her føles problemer ikke store eller uoverskuelige; snarere som velkomne utfordringer. Vi føler oss oppløftet, sterke, kjærlige og betydningsfulle. Vi kan skue over oppgaver, og vi har styrken til å gjøre det som er nødvendig.

Når vi har kontakt med kvalitetene, har vi lettere for å ta beslutninger, løse konflikter, og begynne å frigjøre oss fra det vi tidligere har latt oss innprente av autoriteter (foreldre, søsken, lekekamerater, TV, lærere, og så videre). Vi erkjenner også at det er vårt eget personlige ansvar å sørge for alle disse tingene, og det åpner muligheten for å finne ut av hvem vi virkelig er bak alle maskene våre.

Kontakt med kvalitetene
Mange mennesker har vanskeligheter med å komme i kontakt med kvalitetene sine. En av de mest vesentlige årsaker til dette er blokkeringer i det astrale felt og for langsom sirkulasjon i det eteriske felt. Hvis energiene her er trege og forstoppet, så er det ikke mulig for kvalitetene å trenge igjennom disse lagene og inn til den fysiske kroppen for å komme til uttrykk i den tredimensjonale virkeligheten.

Å skape de nødvendige åpninger, krever et stykke arbeid. Hvis kvalitetene ikke kan trenge igjennom, kan vi ikke bruke dem og være i vår sanne identitet. Ved å arbeide med for eksempel øvelser i det eteriske energifelt, løsnes dette, og ved å arbeide med skyggesider i det astrale energifelt blir dette mer gjennomtrengelig. Via disse åpningene blir det lettere for kvalitetene å trenge inn til den fysiske kroppen, hvorigjennom de kan få et uttrykk.

Når først den åndelige kontakten er etablert, begynner en selvhelbredelsesprosess. Vi blir mindre avhengige av terapeuter og autoriteter, og vi tar mer ansvar selv. En kontakt med kvalitetene virker alltid helbredende. Dette er noe av det usynlige i helbredelse.

Hvert enkelt av våre energifelt har bestemte behov og motiver, og hvert felt vil forsøke å få tilfredsstilt nettopp sitt område. På en måte kan man si at manglende åndelig kontakt vil splitte et individ opp i fem forskjellige «vesener», som kjemper en umulig kamp om å samarbeide, og som alle går i forskjellige retninger.

Det er det åndelige energifelt som har evnen til å koordinere de forskjellige aspekter på en harmonisk og hensiktsmessig måte, så alle delene av oss får oppfylt sine behov. På denne måten føler vi oss hele.

www.bearcy.com

External Link!

Du er besøkende nummer:
External Link!
siden fredag, den 27. desember i 1996.
Oppfriskninger av sidene registreres ei.
Dette nettstedet inneholder 250 Mb og blir oppdatert jevnlig.

Denne siden fra 2003.01.12:

www.bearcy.com

Ønsker du å få vite mer, kan du kjøpe boken disse sidene er skrevet av fra. Den heter Det usynlige i helbredelse – en bog om healing og energier av Helen Gamborg. © Helen Gamborg og Forlaget Olivia (klikk på «Indsigt») 1990. ISBN 87-89019-35-0. Boken er på dansk, så jeg har oversatt deler av den her til norsk. Den inneholder et vell av forskjellige øvelser du kan gjøre for å løse opp og helbrede deg selv og hjelpe andre med helbredelse av seg. Den inneholder også en god del mer bakgrunnsstoff enn det lille jeg har klart å formidle videre her.

1 2 3
BearCY's GayMaze --- Password Protected Link! BearCYs Adresseside BearCYs Homse-Labyrint --- Passordbeskyttet Peker!
BearCY's HomoSite English Speaking BearCYs HomseNettsted

BearCY's HomoSite: Mix of Pantheïstic Enlightenment with Gay Pornography.

OnLiner!