Chakrabeskrivelse

Klikk for å se Stort Bilde!
Skriv til BearCY

Chakra
I det eteriske felt finnes syv store energisentra, som på internasjonalt kalles chakra. Selv om de er plassert i det eteriske felt (sett utfra «rom og tid»-perspektivet), er energien deres ikke eterisk.

Et chakra er en akkumulasjon; oppsamling, av energi fra forskjellige bevissthetsnivå i mennesket. Denne energien har hos hvert individ formet seg til et helt individuelt mønster på grunn av de forskjellige påvirkninger vi har fått (latt oss motta) i løpet av livet vårt. Disse mønstre er medvirkende til at vi er forskjellige og reagerer forskjellig på situasjoner, som ellers er like.

Chakra er et sanskrit (old-indisk) ord, som betyr hjul. Man kan også kalle chakra for «energihjul». Ordet hjul hentyder til at et chakra sett forfra ligner et roterende hjul med et antall eiker / oppdelinger. Hvis man ser på et chakra fra siden, likner det en roterende skypumpe (se den bevegelige tegningen under avsnittet). Den lille roterende vannvirvelen, som er ved avløpet, når man slipper vann ut av en vask, likner et chakra i bevegelse.

Et chakra sett fra siden. Den mørke flekken markerer en blokkering.

Vannets betydning
Et chakra er en energipulséring, som har sin helt egen rytme. Noe av det som får et chakra til å pulsere er vanndamp.
Et menneske består av ca. 60% vann. Det foregår hele tiden en fordampning av denne vannmengden, og når vannet fordamper, blir noe av det opptatt i det eteriske felt som herfra forsyner chakraene med damp.

Vann er leder av energi. I dampen som går til chakraene, er det energi fra det eteriske energifeltet, og det er nettopp denne energien, som får chakraene til å pulsere. Mangel på vann vil derfor svekke deres energisirkulasjon.

Sirkulasjonen i chakraet produserer en farve. Farven vil være en refleksjon av den vibrasjon, som er i chakraet. Hvert chakra har sin vibrasjon og produserer sin farve. Jo klarere farven er, dess bedre funksjon er det i chakraet.

Chakra er ikke små uavhengige energisentra i det store energisystem. Man kan betrakte dem som energisentra, som alle mottar den samme informasjon, men responderer forskjellig på informasjonen i forhold til deres forskjellige oppgaver.

Opplevelser lagres opp
Livet er en rekke av opplevelser . Alt hva vi opplever, lagrer vi som erfaringer i våre chakra og andre deler av energifeltet for senere å kunne trekke på denne lærdommen / erfaringen, når vi får bruk for det.

I sin utfoldelse er chakraene ikke adskilt, slik at vi noen ganger kun bruker ett chakra, andre ganger utelukkende et annet. I enhver situasjon bruker vi alt hva vi har i oss. Men energiene fra hvert chakra spiller så å si hver sin rolle i noe som blir til et hele. Det er som toner, som til sammen blir til et musikkstykke og enten skaper harmoni eller disharmoni i melodien. Alle våre chakra påvirker hverandre innbyrdes.

Energien i chakraene
Chakra inneholder to forskjellige former for energi:

  1. Livsenergi fra solens atomkjerneprosesser som skal brukes til å holde den fysiske kroppen i live. Når vi etter fødselen tar det aller første åndedrag, åpner vi for denne energien, og den begynner å pulsere i chakraene.

  2. Den åndelige energi som er den energien som hjelper oss til å utvikle oss åndelig. Det er en kjærlighetsenergi, som gjør oss i stand til både å elske oss selv og å elske andre.

Chakraets funksjon
Et chakra har to hovedfunksjoner:

  1. å trekke livsenergi inn fra det eteriske.

  2. å videregi og fordele denne energien.

Hvert chakra har sin meget spesielle vibrasjonshastighet og avspeiler forskjellige bevissthetsnivåer og følelser i mennesket. Hvert chakra forsyner sitt område i kroppen, via de hormondkapende kjertler. Dvs. at hvert chakra både har et psykologisk og et fysisk tilsvar, og at de er tett forbundet med hverandre.

Energien, som trekkes inn, er den samme i alle chakraene, men når den sendes videre til energistrømmene, er det som en refleksjon av det enkelte chakras tilstand, oppgave og bevissthetsnivå. Energien er blitt «farvet» av chakraets erfaringer og oppgaver.

Blokkeringer
Ved fødselen er våre chakra i en fin tilstand. I løpet av barndommen lærer vi imidlertid hvordan det best kan betale seg å være for å få det godt. Det blir nødvendig å hemme noen av de mange impulsene som kommer fra chakraene våre, for å oppnå den aksept fra omgivelsene, som vi hungrer etter. Så legger vi en «blokkering» inn i det chakra som skal dempes. I noen familier er det f.eks. ikke god «overlevelse» å stille spørsmål, og å være nysgjerrig. Her lærer barnet hurtig, at det er best å lukke av for denne energien.

Et Hjertechakra sett fra siden. Den mørke flekken markerer en blokkering.

Når det er lagt en blokkering inn i et chakra, roterer det ikke lenger så hurtig som før. Dette betyr at det ikke kan oppta så mye energi som tidligere, og det kan derfor heller ikke videregi så mye til de tilhørende energistrømmene. Det betyr færre impulser til de hormonproduserende kjertler og mindre overskuddsenergi til sunnhetsauraen. Slik påvirker psykiske blokkeringer både den fysiske og den psykiske sunnhetstilstanden vår.

En blokkering er energi, som ikke er i bevegelse. Det er en del av bevisstheten, som er fastholdt, f.eks. i et chakra. Det fungerer på samme måte som et sort hull i universet. Først når vi gjør noe ved det, vil den igjen bevege seg. Deler av bevisstheten, som er blokkert, kan ikke brukes. De må først forløses.

Blokkeringer i chakraene er ofte årsak til «blinde flekker». Det vil si, når vi gjør / sier noe som vi ikke er klar over.

Forløsning av blokkeringer
Hvor det tilføres energi, oppstår det mer energi. Jo mer energi, som bringes til chakraene, dess bedre vil de rotere. Når vi kan få et chakra til å rotere kraftigere, er det mulighet for å forløse de blokkéringene, som ikke lenger har noen funksjon. Man kan sammenlikne dette med en sentrifuge. Når den kommer opp i hastighet, så slynges det som er i midten, ut til sidene. I et chakra betyr dette, at blokkeringen «slynges» fri og igjen kan komme i sirkulasjon. Chakraet er nå bedre i stand til å oppta og videregi energi.

Når vi forløser blokkeringer, vil vår tankestruktur endre seg, og dette gir mer klarhet. Man kan imidlertid også arbeide den andre veien: når vi endrer tankestrukturer, kan vi dermed forløse blokkeringer.

Energi kan tilføres et chakra på flere måter. Når man skaper en følekontakt med et chakra, vil oppmerksomheten bety en energitilførsel, og det øker chakraets vibrasjon. Når man føler kontakt med et chakras farve, vil energien i chakraet øke. Når man rører ved et chakra, vil dette også fremme vibrasjonen, og ved å sirkulere langsomt over et chakra med hånden mot uret, forsterkes ytterligere energien og muligheten for oppløsning av blokkeringer.

7. Kronechakra

6. Pinealchakra

5. Halschakra

4. Hjertechakra

3. Solar Plexuschakra

2. Harachakra

1. Rotchakra

Her kommer en oversikt over de enkelte chakra og deres funksjoner
(jeg har lagt inn teite mellom rom uten binde strek i teksten for at rammen også ved 640×480 punkters oppløsning (VGA) skal holde seg innen for skjermbildet, dette ved hjelp av windowsizer.exe. Dette er et bittelite gratisprogram du virkelig trenger når du lager hjemmesider for Gud (Gud=Alt+Alle som har lyst, og derfor tar seg bryet. Du også. Og jeg! :-)) og hvermann!):

Chakra Rot Hara Solar Plexus Hjerte Hals Pineal Krone
Kontakt på forsiden av kroppen   4 finger bredder under navlen Et par cm under bryst benet Midt på bryst benet I hals gropen Midt på pannen Toppen av hodet
Kontakt på baksiden av kroppen Midt på korsbenet Lende svaien Mellom nederste spisser av skulder bladene Mellom øverste kant av skulder bladene Bunnen av nakke gropen    
Endokrine kjertler Binyrer og kjønns kjertler Binyrer og kjønns kjertler Buk spytt kjertelen Brisselen Skjold brusk kjertelen Hypo fyse kjertelen Pineal kjertelen
Plassering ved ryggvirvel 3. kors ryggs virvel 3. lende virvel 7. bryst virvel 3. bryst virvel 4. hals virvel    
Farve Rød Orange Gul Grønn Blå Indigo Fiolett / Lilla
Sans Lukt Smak Syn Følelse Hørsel 6. sans / intuïsjon  
Energi lag Fysiske kropp Eteriske aura Astrale aura Kvalitets auraen   Mentale aura Kvalitets auraen
Element Jord Vann Ild Luft Eter    
Kroppsdel Ben Føtter Bekken ben Føtter Mellom gulv Bryst Armer Hender Skuldre Nakke / hals Munn Kjeve Hode og Øyne  
Psykisk aspekt Syksé Fiasko Ro Vrede Kjærlig het Angst Glede Sorg For løsning Under trykkelse Letthet Tung sindighet  
Lyd A A E I O U  
Antall oppdelinger / eiker 4 6 10 12 16 96 960

Rotchakraet
Rotchakraet har å gjøre med det aller mest fysiske ved mennesket: vår fysiske kropp, bolig, arbeid og det materielle. Dette senteret er ansvarlig for hva vi kaller jordforbindelse. Det er evnen til å «stå på egne ben», evnen til å være konkret og realistisk. Det kalles også for sikkerhetssenteret, fordi det er det senter som kan gi oss følelsen av å være sikre på oss selv.

Rotchakraet skal hjelpe oss med å bringe idé, tanke eller ønske til virkelighet, sikre at vi ikke bygger oss «luftslott», men at det vi gjør og vil, er realistisk, konkret og mulig.

Erfaringer
Rotchakraets oppgave er å få oss til å føle, at verden er et sikkert sted å leve. Men hvis vi som barn, ikke får våre elementære fysiske sikkerhetsbehov dekket, så vil det kunne forfølge oss livet igjennom som en konstant følelse av usikkerhet og angst for verden. Den erfaring vi har fått kodet inn i chakraene som barn, er den lærdom vi har med oss ut i livet. Mennesker med en slik usikkerhet vil ofte hake seg fast i ytre sikkerhetsfaktorer, f.eks. penger og statussymboler. Når vi ikke føler oss trygge inne i oss selv, må vi finne tryggheten i ytre ting.

Har vi balanse i dette senteret, har vi en indre følelse av syksé. Vi vil ha det godt med økonomi, bolig og arbeid, og vår «basis» eller «fundamentet» vi står på er velfungerende.

Dårlig funksjon av rotchakraet viser seg som en følelse av å være en fiasko, selv om vi kanskje slett ikke er det på det ytre plan. Det kan også vise seg som overdreven nærtagenhet, materialistisk innstilling, ødselhet eller overdrevent karrieremas.

Sykdommer
Fysisk påvirker senteret føtter, ben og binyrer.

Noen av de typiske sykdommer som kan oppstå ved dårlig funksjon i dette chakra, er lave lendesmerter, åreknuter, hemorroïder og endetarmsproblemer.

Rotchakraet kontaktes best på kroppens bakside midt på korsryggbenet ved den 3. korsryggvirvel. Det har en vibrasjon, som svarer til farven rød.

Rotchakraet et knyttet til den fysiske kroppen.

Harachakraet
Harachakraet har dels å gjøre med seksualitet, dels med kontroll over følelser. Med kontroll mener jeg ikke undertrykkelse. Jeg mener evnen til selv å kunne bestemme, om man vil uttrykke en følelse eller ei, avhengig av om det er hensiktsmessig eller ikke.

Harachakraet er også senteret for spontanitet, lyst, livsglede og vrede.

Erfaringer
Den erfaring som barnet har bruk for til dette senteret, er å kunne dele, å forholde seg med respekt til andre mennesker og å lære selvverd, et selvverd som ikke er avhengig av bekreftelse utenfra. Får man ikke disse erfaringer som barn, vil man ofte som voksen ønske å besitte andre mennesker eller penger.

Når man har god kontakt til harachakraet, har man lyst til og glede ved seksualitet. Man ved hva man har lyst til, og hva man ikke har lyst til. Her mener jeg lyst i bredeste forstand, ikke kun knyttet til seksualitet. Man vil føle seg rolig selv i pressede situasjoner, og denne ro vil stråle ut fra én og virke beroligende på andre. Man unngår å bli kastet inn i situasjoner man føler man ikke har kontroll over.

Blokkeringer i dette område vil ofte medføre seksuelle problemer av forskjellig art. Man har vanskeligheter med å være spontan og å hengi seg. Ofte vil man gå rundt og være vred over et eller annet hele tiden, f.eks. vred over at andre kan finne på å gå etter deres umiddelbare lyst i stedet for utelukkende å adlyde plikten.

Kontroll
Dårlig funksjon betyr også, at man har dårlig styr på sine følelser, og man er derfor ofte tvunget til å undertrykke dem. Når følelsene så endelig slipper ut, blir de ofte overdimensjonerte. Man bliver «styret» av sine følelser og har ingen kontroll.

Man kan sammenlikne dette med å kjøre bil. Når vi har kontroll over bilen, bestemmer vi selv, hvor og når vi vil bremse, og hvor og når vi vil trå på gassen. Men det er visse ferdselsregler, som må overholdes for å unngå skade. Når vi har kontroll over bilen vår, kan den gi oss frihet til å bevege oss mange steder. Vi har en kraft. Mangler kontrollen derimot, har vi to muligheter: vi lar være med å kjøre bilen av angst for hva som kunne skje, eller vi kjører avsted uten kontroll og er derved til fare for både oss selv og andre.

Uten kontroll i oss selv, vil vi ofte søke etter å få kontroll over andre mennesker, eller kanskje likefrem makt over andre. I mange forhold mellom mennesker kjører det maktkamper. Snart er det den éne, snart den andre, som har makten. Eller den éne har kanskje makten hele tiden. Maktkamper er et typisk tegn på en dårlig kontakt til harachakraet.

Sykdommer
Harachakraet gir energi til bena, de nedre tarmene, lendevirvlene, hele bekkenområdet, blindtarmen, kjønnsorganene, urinblæren, binyrene og kjønnskjertlene.

Typiske sykdommer i dette området er menstruasjonsproblemer, barnløshet, vaginale infeksjoner, ovariecyster, tumorer og celleforandringer i kjønnsorganene, impotens, prostataproblemer, kjønnssykdommer, lendesmerter, discusprolaps i lenden, blære- og urinveisfunksjoner.

Harachakraet kan kontaktes fysisk ved lendesvaien, svarende til den 3. lendevirvel. Foran kontaktes det fire fingerbredder under navlen. Det har samme vibrasjon som fargen oransje.

Harachakraet er knyttet til det eteriske energifelt.

Solar Plexuschakraet
Solar Plexus er et meget følsomt område. Gjennom dette får vi det aller første intuïtive inntrykk av et annet menneske, og i dagligdagen gir det oss en form for intuïtiv veiledning, f.eks. om vi kan tro på den personen, vi snakker med eller ei.

I Solar Plexus finnes følelsen av å ha makt over eget liv i motsetning til dét å være offer for andre mennesker eller for «skjebnen».

Når man mangler følelsen av å ha makt over eget liv, blir man svært ofte enten angst eller vred på andre eller på tilværelsen i hele tatt. Man føler, at andre har skylden for den måten tilværelsen former seg på. Man har gitt sin kraft fra seg, og blir derfor handlingslammet.

Solar Plexus er senteret for de følelser, som kalles emosjoner. Det er følelser som f.eks. egoïsme, nærtagenhet, grådighet, sjalusi, misunnelse, avvisning, hat, angst, samt forelskelse og betinget kjærlighet, den form for kjærlighet som er avhengig av å bli gjengjeldt.

Erfaringer
For å utvikle et godt Solar Plexus, må barnet lære noe om selvtillit, selvrespekt og troen på seg selv.

Et godt fungerende Solar Plexus vil bety at man har en god kontakt med sine følelser. Man vet hva man føler. Her sitter evnen til å ha sympati eller antipati og evnen til å sette grenser, hvor det er nødvendig. Man tør være sentrumsfigur og «manesjeklovn».

Når man har problemer i Solar Plexus, viser det seg ofte ved manglende kjennskap til og aksept av egne følelser. Man har vanskeligheter med å merke eller stå ved, hva man egentlig føler. Kanskje omformes emosjonene til mer akseptable følelser: jeg følte hat, men jeg reagerte med gråt, uten at hatsfølelsen kom opp til bevisstheten. Eller jeg var sjalu men ville ikke innse det, og ble i stedet lukket og avvisende.

Mange mennesker er i så dårlig kontakt med Solar Plexus, at de slett ikke merker eller uttrykker noen følelser. Men følelsene er der, ett sted skal de jo være, og så vendes de kanskje innover. Dette gir problemer på lengre sikt, f.eks. med selvhat, manglende selvtillit eller en stor mengde indre angst.

Solar Plexus står via en energistrøm i forbindelse med miltsenteret. Derfor vil blokkert Solar Plexusenergi indirekte påvirke miltsenteret, så man blir dårligere i å oppta livsenergi. Dermed svekkes immunforsvaret, og man er mer mottagelig overfor sykdommer.

Sykdommer
Solar Plexus gir energi til «mellomgulvsområdet», fordøyelsessystemet, galleblæren, nyrene, leveren, bukspyttkjertelen, milten og den midterste del av ryggsøylen.

De mest alminnelige sykdommer fra dette område er gigg, mavesår, mave- og tarmproblemer, diabetes, betennelse og kreft i bukspyttkjertelen, nyreproblemer, leverproblemer, gallestein, sykdommer i binyrene, forstoppelse, anoreksi, bulimi, kvalme og diaré.

Sykdommer i fordøyelsessystemet har altså noe med emosjoner å gjøre. Og hvem kjenner ikke det? Når vi er nervøse, reagerer maven. Mange kjenner også til «suget» i mellomgulvet, når man blir «rammet» i følelsene sine. Det er Solar Plexus som reagerer.

Solar Plexus kontaktes fysisk på ryggen på et punkt midt mellom de nederste spissene av skulderbladene. Det svarer til den 7. brystvirvel. Foran kan chakraet kontaktes et par fingerbredder under den nederste kant av brystbenet.

Vibrasjonen fra Solar Plexus svarer til den gule fargen, og den står i tett forbindelse med det astrale energifelt.

Hjertechakraet
Hjertechakraet er senteret for lidelse, sorg og glede. Det er senteret for menneskets høyere kjærlighetsfølelser, den form for kjærlighet som ikke er avhengig av å bli gjengjeldt, den betingelsesløse kjærligheten. Det er for eksempel den form for kjærlighet som vi kan føle overfor naturen eller til andre mennesker, hvor vi ikke vil binde eller eie dem. Det er senteret for tillit, aksept, tilgivelse og fred. I hjertet finnes likeverdigheten. Her skjelnes ikke mellom antipati og sympati.

Erfaringer
Det vi som barn må lære for å utvikle et godt Hjertechakra, er å kunne gi og motta kjærlighet, og å ha omtanke for andre mennesker. Dette innebærer også det å elske seg selv, så vel som det å elske livet.

Hvis vi som barn ikke får gode erfaringer på dette området, vil vi hele livet gjennom søke etter personer som kan fylle opp de tomme hjertekarene våre. Men likegyldig hvor mye kjærlighet andre gir oss, så føles det aldri helt som nok. Vi lengter etter mer. Og dermed skapes forventninger.

Hvis vi ikke har kjærlighet inne i oss selv, vil det ofte være et indre klima av angst og vrede. For uten kjærlighet er det svært lett å bli redd for livet.

Når Hjertechakra fungerer dårlig, blir vi lett deprimert, selvmedlidende og har vanskeligheter med å finne glede i livet. Det kan også gi seg utslag i en søken etter sjanser for å gjøre gode gjerninger, uten at det ligger noe ekte ønske om å hjelpe bakenfor. Motivet er kanskje å gjøre seg selv godt, og få bekreftet at man er noe verd via andre folks takknemlighet. Denne typen lidelse kan virke svært manipulerende.

Healingenergi
Energi fra Hjertechakra er svært forskjellig fra energien fra de andre chakra. Den har den helt spesielle kvalitet, at den, når den er aktiv, uten restriksjoner, automatisk vil bevege seg ut og omslutte andre i nærheten. Det er helbredelse. Healingenergi er energi som er kanalisert ut gjennom Hjertechakra. Et menneske som har god kontakt med Hjertechakraet sitt, og som lar det få utfolde seg, vil automatisk virke helbredende på andre mennesker. Det er noe av det usynlige i helbredelse.

Hjertechakra står i nær kontakt med kvalitetsauraen, og dette betyr at vi har en kanal ut til kvalitetene våre, når vi kontakter hjertet. Jo mer vi anvender Hjertechakraet, jo mer åpnes det.

Lidelse
Mange kjenner sikkert til det fenomenet å få et «stikk» i hjertet, for eksempel på grunn av sorg eller svik. Det er Hjertechakraets reaksjon, vi legger merke til.

Gjennom livet utsetter vi oss for lidelse og sorg. Det er en del av det å være menneske, og noe som kan være med på å bløtgjøre og åpne mer for Hjertechakraet.

Å turde romme lidelsen, kan forløse den og lede mot hjerteglede. Å motarbeide og fortrenge lidelsen, lukker derimot av for Hjertechakraet. Dette kan medføre depresjoner, selvmedlidenhet og manglende glede ved livet.

Som natten er baksiden av dagen, er på denne måten lidelsen baksiden av gleden. Snart er den éne fremme, og snart den andre. De er to sider av en helhet: livet. Fornekter vi den éne, lidelsen, blokkerer vi for alle andre hjertefølelser.

Sykdommer
Hjertechakraet gir energi til hjerte, skuldre, armer, hender, ribben, brystkasse, bryst, mellomgulv, spiserør, kretsløp og åndedrettsorganer.

De mest alminnelige fysiske sykdommer i dette område er hjerteanfall, forstørret hjerte, astma, allergier, lungeproblemer, bronkitt, lungebetennelse, kretsløpsforstyrrelser, problemer i øvre rygg og skulderbeltet.

Man kan kontakte Hjertechakraet på fremsiden av kroppen midt på brystbenet. Bak kan det kontaktes midt på skulderåket, svarende til den 3. brystvirvel.

Hjertechakraets farve er grønn.

Halschakraet
Halschakraet er senteret for uttrykk, lyd og evnen til å lytte. Det er bestemmende for, hvordan vi uttrykker oss på alle plan (fysisk, seksuelt, følelsesmessig, kjærlighetsmessig, verbalt, kreativt, intuïtivt og åndelig). Dette senteret har ansvaret for å sortere hvilke av våre indre impulser, vi vil tillate å få et uttrykk. Noe holdes tilbake, annet får lov å komme ut. Mange kjenner til å få en klump i halsen. Det er ofte gråt, som ikke får lov å komme ut, eller noe, vi ikke fikk sagt, som ble sittende i halsen. Så reagerer Halschakraet. Energien undertrykkes, og vi danner dermed en følelsesblokkering.

Erfaringer
Det vi har bruk for å lære som barn for å utvikle et Halschakra i balanse, er loven om årsak og virkning. Vi må lære at vi er ansvarlige for det vi gjør, og at forskjellige handlinger har forskjellige konsekvenser. Vi må også lære å ha kontakt til viljen og skaperkraften vår.

Hvis vi som barn ikke får innflytelse og medbestemmelse i ting, som angår oss selv, så får vi ikke disse viktige erfaringene å trekke på senere i livet, når vi har bruk for dem. Da får vi vanskeligheter med å ta konsekvensene av egne beslutninger, og det medfører ofte, at vi lar andre ta beslutningene for oss.

Halschakraet sitter midt imellom kroppen og hodet. Ofte vil hodet vårt én ting og kroppen og følelsene noe annet. Da kommer vi i konflikt. Det er halschakraet som bestemmer hva som skal komme til uttrykk. Følelsene eller fornuften. Men ofte er konflikten så stor, at vi velger å slett ikke la noe komme til uttrykk. Så blokkerer vi energien, og det gir på lengre sikt både fysiske og psykiske problemer. Det er ikke så merkelig, at mange mennesker har spenninger i dette området.

Når vi har en god aktivitet i halschakraet, har vi lett for å kommunisere med andre mennesker, og vi blir forstått. Vi kan gjøre hverdagen vår spennende og kreativ og faller ikke hen i kjedsomhet. Vi utfolder oss jevnlig kreativt.

Manglende kontakt med Halschakra, kan vise seg som en oppfattelse av livet som ensformig og slitsomt. Mange ting er kjedelige, og man har hele tiden noe foran seg, som skal overståes, innen livet riktig kan begynne.

Har man en blokkering i Halschakraet, kan man ikke begripe at andre ikke kan forstå én. Det kniper med kommunikasjonen, og det blir ofte misforståelser fra begge sider. Det kan også vise sig på den måten, at man ikke sier noe som helst, eller at man snakker som en foss – uten noe innhold i det man sier.

Man kan ofte høre på stemmen, hvordan halschakraet har det. Om stemmen er anspent og spinkel, eller om den er åpen og avslappet.

Sykdommer
Halschakraet gir energi til skjoldbruskkjertelen, luftrøret, spiserøret, nakkevirvlene, munn og hals, tenner, tannkjøtt, kjever og ører.

Noen av de mest alminnelige sykdommer, som utvikler seg i dette området, er vondt i halsen, tannkjøttproblemer, kink i nakken, halsbetennelse, spenningshodepine, hovne kjertler og stoffskifteproblemer.

Foran kan vi kontakte senteret like over halsgropen, og bak i bunnen av nakkegropen. Det svarer til 4. halsvirvel.

Halschakraets vibrasjon er en blå farge.

Pinealchakraet
Pinealchakraet er senteret for intelligens, forståelse, intuïsjon, klarsyn og retning i livet. Noen kaller senteret for det 3. øye. Det hentyder til det å kunne «se» ut over den normale synssans. Det er Pinealchakraet, som gir oss evnen til å se energifelt i og omkring mennesket. Det har evnen til å kunne se bakom fasader, og det er herfra vi får plutselige innskytelser og anelser.

Jo mer vi tør lytte til intuïsjonen vår, jo tydeligere vil denne evnen bli for oss. Det er allikevel ofte slik, at disse «skjøre» innfall hastig blir skjøvet vekk. Vi kaller dem for fantasi. Mange er slett ikke klar over hvilken sterk indre veileder intuïsjonen kan være for dem, hvis de bare vil lytte til den.

Erfaringer
Det vi må lære som barn for å få en god balanse i Pinealchakraet, er evnen til å se inn i oss selv og evnen til å stole på den indre oppmerksomheten.

Et barns natur er å ville forstå allting. Ustanselig spør det de voksne om hvorfor ditt og hvorfor datt. Hvis barnet aldri får et ordentlig svar eller blir bedt om å la være med å spørre, så lærer det ikke evnen til å undersøke og lete etter svar. Det utvikler ofte en angst for å se inn i seg selv eller får en følelse av ikke å være så intelligent som andre mennesker.

De fleste barn er født med å kunne se energifeltene omkring andre mennesker. Men mange lærer tidlig, at de voksnes reaksjon er ubehagelig, når de for eksempel snakker om farver omkring en person. Kanskje ler man av barnet, tar det ikke alvorlig eller skjeller det ut, når det snakker om, hva det oppfatter. Barnet finner snart ut av, at det nok er mest behagelig å «glemme» denne sanseevnen. Det blir lagt en blokkering i Pinealchakraet.

En god kontakt til Pinealen gir fornemmelse av retning i livet, og en fornemmelse av, at det er lys på vår «vei». Vi kan se hvilken vei vi skal «gå» og er ikke redd for å følge den. Sinnet vil være lett og intuïsjonen sterk.

Blokkeringer i dette senteret gjør oss forvirrede. Vi ved ikke i hvilken retning, vi skal gå i livet. Og det kan gi problemer med å treffe beslutninger. Blokkeringen er ofte ledsaget av et mørkt og tungt sinn. Man er en såkalt «sortséer»; én som ser svart på alt.

Sykdommer
Pinealchakraet gir energi til øyne, nese, pineal- og hypofysekjertelen. Det gir også energi til utvikling av intelligens og innlæringsevne.

Noen av de mest alminnelige sykdommer i dette området er hjernetumorer, nevrologiske sykdommer, blindhet, migrene, bihulebetennelse, nervøsitet, tungsinn, schizofreni og innlæringsproblemer.

Pinealchakraet kontaktes best midt på pannen, et par cm over øyenbrynene.

Senteret er sentrum for den mentale aura, og den tilsvarende farge er indigo (mørkfiolett).

Kronechakraet
Kronechakraet har å gjøre med det åndelige aspekt i mennesket. Det står i tett forbindelse med kvalitetsauraen og Hjertechakraet. Det vil alltid reflektere seg i Kronechakraet, hvordan vi har utviklet oss i alle de andre chakra, særlig i Hjertechakraet. Dette betyr, at jo bedre vi har utviklet oss i de 6 nedre chakra, jo større blir forbindelsen til åndeligheten og dermed kvalitetene. De egenskaper som vil reflekteres herfra, er omtrent de samme som er beskrevet om det åndelige energifelt. Kronechakraets utviklingsgrad er altså en refleksjon av de andre chakras tilstand, og det er ikke nødvendig å gjøre spesielle øvelser for Kronechakraet, for at det skal utvikle seg.

Erfaringer
Når barnet har utviklet seg og er modnet gjennom de seks nedre chakra, begynner det å utvikle en personlig væremåte, personlige holdninger, verdier og etikk, forestillinger om livet generelt og en idé om hvor det passer inn i hele livets struktur.

Et av Kronechakraets formål, er å skape sammenheng og helhet mellom alle deler i mennesket, og å gi en følelse av helhet og mening med livet.

Problemer med dette chakra vil vise seg som en følelse av å leve et meningsløst liv. Som en manglende tro på livsprosessen og en manglende evne til å kunne se helheten i seg selv.

Sykdommer
De typiske sykdommer fra dette området, er sykdommer i nervesystemet, lammelser, genetiske sykdommer, knokkelproblemer og sykdommer som dissimilert sklerose og amyotrofisk latteralsklerose.

Senteret kontaktes på toppen av issen. Den tilhørende farven er rødfiolett.

ID-punktet
ID-punktet (individualitetspunktet) kalles også for essenspunktet. Selv om det ikke er et chakra, men et energipunkt, er det allikevel et så spesielt punkt, at jeg vil ta det med i dette avsnittet.

ID-punktet er uttrykk for det enkelte menneskes individualitet, kjernen, essensen av hele mennesket. Personer som kan se energifelt, beskriver at dette punkt er det første som kommer til syne ved en fødsel, før barnet fysisk er født. Og det er opp til dette punktet hele menneskets energifelt samler seg ved døden, hvoretter det skiller seg av fra kroppen og beveger seg ut i universet.

Via ID-punktet står vi i direkte forbindelse med kvalitetsauraen. Samtidig er det via dette punktet at vi kan få en god kontakt med en energi utenfor oss selv. Denne energien kalles av noen for «den kosmiske energi». Andre kaller den for spirituell, åndelig, eller kjærlighetsenergi. Det er en energi, som er utenfor vårt eget energisystem, og som vi kan trekke på.

Hvis man i behandlingssituasjoner kan lære seg å trekke på denne form for energi, kan man unngå å tappe fra sitt eget energilager, det eteriske. Og som sidegevinst blir man selv oppladet av energien. Det er dette fenomenet som kalles «kanalisering»: å være en kanal for åndelig energi.

ID-punktet er plassert 30 – 40 cm over hodet. Det sitter like på toppen av kvalitetsauraen.

Chakraenes forbindelse til hverandre
En ubalanse i ett chakra påvirker alltid de andre chakra.

Man kan dele chakraene opp i tre par, som innbyrdes er særlig forbundne med hverandre. En ubalanse i det éne, vil alltid gi problemer i det andre. Hjertechakraet er annerledes. Det er like mye forbundet med alle de andre chakraene.

Parene kan oppdeles slik:

Rot- og Halschakraet er begge uttrykkschakra. De påvirker vår måte å uttrykke oss på overfor omgivelsene, og er avhengige av at vi uttrykker oss ærlig, og at vi føler at alt vi uttrykker er sant, for å fungere tilfredsstillende.

Hara- og Pinealchakraet er kontrollchakra. De er disse som sørger for at vi har kontrollen over oss selv, at vi for eksempel ikke lar oss kontrollere av andre eller av egne emosjoner.

Solar Plexus- og Kronechakraet er balansechakra. De sørger for at vi kan være i en indre balanse og i balanse med omgivelsene våre.

Alle chakraene våre er aktive livet igjennom, og har innflytelse på hvordan vi håndterer de situasjonene vi møter. Vi kan øke selvinnsikten vår ved å se på hvordan de enkelte chakra fungerer ut fra en gitt situasjon. Dette er en god måte å få informasjon på om seg selv, og finne ut av hvilke aspekter som vi behøver å arbeide med i øyeblikket for å komme videre. Her vil den følgende øvelsen være nyttig:

Øvelse i selvinnsikt
Velg en situasjon du vil arbeide med. En situasjon som du ønsker større forståelse overfor og vil lære noe av. Den kan gjerne være problematisk.

Sett deg avslappet med lukkede øyne. La bevisstheten gå inn til de enkelte chakra, ett av gangen. Still deg selv følgende spørsmål ved chakraene. Bruk 1 – 5 minutter hvert sted. Føl svaret; ikke analysér det.

Rotchakraet: Følte jeg meg sikker i situasjonen?

Harachakraet: Hvordan var mitt forhold til den / de andre? Var det noen maktkamp? Hvordan var kontakten?

Solar Plexuschakraet: Følte jeg meg handlekraftig eller maktesløs? Følte jeg meg som herre over situasjonen – eller følte jeg meg som et offer?

Hjertechakraet: Følte jeg meg verdsatt, akseptert og elsket? Fulgte jeg min egne følelse – eller gjorde jeg det jeg trodde den / de andre forventet av meg? Handlet jeg etter mitt eget indre etiske regelverk?

Halschakraet: Hvordan uttrykte jeg meg? Var jeg ærlig, eller fortalte jeg hvite løgner? Fikk jeg sagt det jeg gjerne ville si? Følte jeg meg forstått? Hadde jeg innflytelse på situasjonen? Kjedet jeg meg?

Pinealchakraet: Kunne jeg tenke klart i situasjonen? Visste jeg hvor jeg ville med det jeg gjorde / sa? Forsto jeg situasjonen og hva som foregikk?

Kronechakraet: Hvordan vil situasjonen påvirke livet mitt som et hele? Føler jeg situasjonen som meningsfull eller meningsløs?

www.bearcy.com

External Link!

Du er besøkende nummer:
External Link!
siden fredag, den 27. desember i 1996.
Oppfriskninger av sidene registreres ei.
Dette nettstedet inneholder 250 Mb og blir oppdatert jevnlig.

Denne siden fra 2003.01.12:

www.bearcy.com

Ønsker du å få vite mer, kan du kjøpe boken disse sidene er skrevet av fra. Den heter Det usynlige i helbredelse – en bog om healing og energier av Helen Gamborg. © Helen Gamborg og Forlaget Olivia (klikk på «Indsigt») 1990. ISBN 87-89019-35-0. Boken er på dansk, så jeg har oversatt deler av den her til norsk. Den inneholder et vell av forskjellige øvelser du kan gjøre for å løse opp og helbrede deg selv og hjelpe andre med helbredelse av seg. Den inneholder også en god del mer bakgrunnsstoff enn det lille jeg har klart å formidle videre her.

1 3
BearCY's GayMaze --- Password Protected Link! BearCYs Adresseside BearCYs Homse-Labyrint --- Passordbeskyttet Peker!
BearCY's HomoSite English Speaking BearCYs HomseNettsted

BearCY's HomoSite: Mix of Pantheïstic Enlightenment with Gay Pornography.

OnLiner!